Strengere offentlig kontroll av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1355/2013 av 17. desember 2013 om endring av vedlegg I til forordning (EF) nr. 669/2009 som implementerer europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 når det gjelder mer intensiv offentlig kontroll ved import av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse

Commission Implementing Regulation (EU) No 1355/2013 of 17 December 2013 amending Annex I to Regulation (EC) No 669/2009 implementing Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the increased level of official controls on imports of certain feed and food of non-animal origin

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 20.02.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.02.2014)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedlegg I til forordning (EF) nr. 669/2009 om mer intensiv offentlig kontroll av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse.Vedlegg I inneholder en opplisting av hvilke produkter fra angitte tredjestater som skal være gjenstand for den utvidede kontrollen.
Forordning (EU) nr. 1355/2013 trer i kraft 1. januar 2014 og gjør følgende endringer til vedlegg I:

Inn på listen:- Ingen endring.

Ut av listen:- Hasselnøtter fra Aserbajdsjan (aflatoksiner) tas ut av listen.- Tørkede krydder fra India (aflatoksiner), produktene muskatblomme (myristica fragrans), ingefær (zingiber officinale) og gurkemeie (kurkuma) tas ut av listen.- Tørkede krydder fra Indonesia (aflatoksiner), produktet muskatblomme (myristica fragrans) tas ut av listen.- Kålgrønnsaker fra Thailand (pesticider) tas ut av listen.

Andre endringer:- Ingen endring.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Rettsakten krever endring i forskrift 22. desember 2008 nr. 1621 om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften).

Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Direkteimporten av nevnte produkter til Norge har de siste årene vært av begrenset karakter. I 2012 og 2013 har det ikke vært noen direkteimport av hasselnøtter fra Aserbajdsjan eller muskatblomme fra Indonesia. For kålgrønnsaker fra Thailand har det vært en import på 23 kg i tidsperioden fra 2012 til 2013. Tallene for tørkede krydder fra India fordeler seg slik: muskatblomme - 3,4 tonn fordelt på 3 forsendelser, ingefær - 6,9 tonn fordelt på 5 forsendelser og gurkemeie - 600 kg fordelt på 9 forsendelser.

Ved å fjerne disse produktene vil Mattilsynet spare arbeid og kostnader ved at det ikke lenger skal foretas importkontroll på disse produktene etter 669/2009. Dette vil også gi næringen en liten besparelse ved man ikke lenger trenger å betale for kontrollen av disse produktene.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for Næringsmidler (SUN) og Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUN og SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Rettsakten endrer opplistingen i vedlegg I til 669/2009. Fjerningen av fire produktgrupper fra listen vurderes som fornuftig da risikoen knyttet til disse produktene er bekreftet som minimale. Fjerningen vil medføre at Mattilsynet ikke lenger trenger å gjennomføre kontroll ved import av disse produktene til Norge (der Norge er første mottaksstat innen EØS). Dette vil kunne gi Mattilsynet og næringen en besparelse i kostnader og arbeid tilknyttet til kontrollen.
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Rettsakten er også tatt inn i vedlegg I kapittel I og kapittel II i EØS-avtalen.

Status
Rettsakten ble vedtatt av EU-kommisjonen 17. desember 2013, med ikrafttredelse 1. januar 2014.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
17.12.2013
Anvendelsesdato i EU
01.01.2014
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
10.01.2014
Anvendes fra i Norge
01.01.2014