Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1142 av 27. juni 2017 om endring av vedlegg I til forordning (EF) nr. 669/2009 når det gjelder mer intensiv offentlig kontroll ved import av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1142 of 27 June 2017 amending Annex I to Regulation (EC) No 669/2009 as regards the list of feed and food of non-animal origin subject to an increased level of official controls on imports

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 26.7.2017

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.7.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedlegg I til forordning (EF) nr. 669/2009 om mer intensiv offentlig kontroll av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse. Vedlegg I inneholder en opplisting av hvilke produkter fra angitte tredjestater som skal være gjenstand for den utvidede kontrollen, og hvilken frekvens det skal være på kontrollen.

Forordning (EU) 2017/1142 trer i kraft 1. juli 2017 og gjør følgende endringer til grunnrettsaktens vedlegg I:

Inn på listen:

- Tørkede druer fra Iran (okratoksin A - næringsmidler) med en kontrollfrekvens på 5 % for den fysiske kontrollen på grunn av flere funn det siste året

- Tørkede druer fra Tyrkia (okratoksin A - næringsmidler) med en kontrollfrekvens på 5 % for den fysiske kontrollen på grunn av flere funn det siste året

- Sesamfrø fra Nigeria (salmonella - næringsmidler) med en kontrollfrekvens på 50 % for den fysiske kontrollen på grunn av flere funn det siste året

- Sesamfrø fra Sudan (salmonella - næringsmidler) med en kontrollfrekvens på 50 % for den fysiske kontrollen på grunn av flere funn det siste året

- Jordnøtter (peanøtter) og avledede produkter fra Senegal (aflatoksiner - fôrvarer og næringsmidler) med en kontrollfrekvens på 50 % på grunn av flere funn det siste året

- Pepperfrukter fra Sri Lanka (søte og annet)(tørkede, ristede, knuste eller malte) (aflatoksiner - næringsmidler) med en kontrollfrekvens på 50 % på grunn av flere funn det siste året.

Ut av listen:

- Auberginer fra Kambodsja (plantevernmidler - næringsmidler) på grunn av få/ingen funn av plantevernmidler i dette produktet

- Enzymer fra India (kloramfenikol - fôrvarer og næringsmidler) på grunn av få/ingen funn av kloramfenikol i dette produktet.

Andre endringer:

- Brassica oleracea (annet spiselig kål, kinesisk brokkoli) fra Kina (plantevernmidler - næringsmidler) får en redusert kontrollfrekvens fra 50 % til 20 % på grunn av færre funn det siste året

- Erter m/belg (uskallede) fra Kenya (plantevernmidler - næringsmidler) får en redusert kontrollfrekvens fra 10 % til 5 % på grunn av færre funn det siste året

- Tørkede aprikoser fra Tyrkia (sulfitter - næringsmidler) får en økt kontrollfrekvens fra 10 % til 20 % på grunn av flere funn det siste året.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 22. desember 2008 nr. 1621 om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften).

Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Økonomiske og administrative konsekvenser
For de siste årene har det ikke vært registret noen direkteimport av sesamfrø fra Nigeria og Sudan eller jordnøtter fra Senegal. Hvis næringen ønsker å importere dette produktet direkte til Norge vil de måtte dekke kostnadene med grensekontrollen (dokumentkontroll og fysisk kontroll av varene). For Mattilsynet vil dette kunne innebære økt arbeidsbelastning ved grensekontrollstasjonene i forbindelse med gjennomføringen av nevnte kontroll.

Når det gjelder tørkede druer fra Iran har direkteimporten av dette produktet fordelt seg slik de siste årene: 2015 - 130 kg, fordelt på 4 forsendelser og 2 importører, 2016 - 235 kg, fordelt på 2 forsendelser og 2 importører, 2017 - (hittil i år) 120 kg, fordelt på 2 forsendelsen og 1 importør. Direkteimporten av tørkede druer fra Tyrkia fordeler seg slik: 2015 - 493,2 tonn, fordelt på 26 forsendelser og 6 importører, 2016 - 534,8 tonn, fordelt på 31 forsendelser og 7 importører, 2017 - (hittil i år) 276,4 tonn, fordelt på 17 forsendelser og 7 importører. Direkteimporten av pepperfrukter fra Sri Lanka er siste registrert i 2015, da med 1,5 tonn fordelt på tre forsendelser og en importør. Oppføringen av disse produktene på 669-listen vil medføre økte kostander for importørene av disse produktene i forbindelse med kontrollen som nå skal gjennomføres. Denne oppføringen vil også kunne medføre økt arbeidsbelastning på Mattilsynet gjennom økt kontrollaktivitet.

For produktet enzymer fra India er det registrert en direkteimport de siste årene (2017 - 50 kg). Direkteimporten av auberginer fra Kambodsja er på 38,7 kg i 2015 (fordelt på seks forsendelser og en importør) og 86,9 kg i 2016 (fordelt på fem forsendelser og 2 importører). Fjerningen av disse produktene fra 669-listen vil kunne gi næringen en besparelse hvis de ønsker å importere disse produktene. Tilsvarende vil Mattilsynet bli spart for arbeid med grensekontroll av disse produktene etter dette regelverket.

Reduksjonen i kontrollfrekvensen for Brassica oleracea fra Kina og erter m/belg fra Kenya, vil kunne gi næringen en besparelse i utgifter knyttet til kontrollen, samt at Mattilsynet vil kunne spare tid på at færre forsendelser med disse produktene skal kontrolleres. Det har ikke vært noen direkteimport av Brassica oleracea fra Kina de siste årene, mens det har kommet ti forsendelser på 3,6 tonn med erter fra Kenya i perioden 2015-2017. For aprikosene fra Tyrkia vil det være motsatt der næringen vil få økte kostnader i forbindelse med kontrollen, mens Mattilsynet vil kunne få økt arbeidsbelastning med kontrollfrekvensøkningen. Direkteimporten av dette produktet har vært på 484 tonn i perioden 2015-2017, fordelt på 62 forsendelser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for Matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Rettsakten endrer opplistingen i vedlegg I til 669/2009. Innføringen av tørkede druer fra Iran og Tyrkia, sesamfrø fra Nigeria og Sudan, jordnøtter (peanøtter) og avledede produkter fra Senegal og pepperfrukter fra Sri Lanka, fremstår som fornuftig sett i forhold til vurderingen av risiko knyttet til disse produktene. Det samme gjelder for fjerningen av auberginer fra Kambodsja og enzymer fra India fra listen, ettersom risikoen tilknyttet disse produktene anses som svært minimale.

Reduksjonen i frekvensen på den fysiske kontrollen av forsendelser med brassica oleracea fra Kina og erter m/belg (uskallede) fra Kenya, er forholdsmessig ettersom det har vært få funn knyttet til disse produktene de siste månedene. Ved en kontinuert forbedring og fravær av funn vil disse produktene tas ut av 669-listen. Økingen i kontrollfrekvensen for tørkede aprikoser fra Tyrkia har sammenheng med flere funn av sulfitter og medlemsstatene ønsker mer informasjon før videre grep tas, og fremstår som formålstjenlig.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt av EU-kommisjonen 27. juni 2017, med ikrafttredelse 1. juli 2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
09.06.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
27.06.2017
Anvendelsesdato i EU
01.07.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet