Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse (endringsbestemmelser)

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 212/2010 av 12. mars 2010 som endrer forordning (EF) nr. 669/2009 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 når det gjelder en mer intensiv offentlig kontroll av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse

Commission Regulation (EU) No 212/2010 of 12 March 2010 amending Regulation (EC) No 669/2009 implementing Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the increased level of official controls on imports of certain feed and food of non-animal origin

Siste nytt

EØS-notat (nytt) offentliggjort 15.2.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.7.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer artikkel 19 og vedlegg I og II i forordning (EF) nr. 669/2009 om mer intensiv offentlig kontroll av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse.

I artikkel 19 endres ordlyden for å samsvare med ordlyden i artikkel 8 (1)(b). Dette gjøres for å unngå misforståelser i forståelsen av artikkel 19. Endringen består i at identitetskontroll er lagt til.

Vedlegg I som inneholder en opplisting av hvilke næringsmidler og fôrvarer av ikke-animalsk opprinnelse fra bestemte tredjeland som omfattes av forordningen, er endret for å rette opp henvisningen til tolltariffnummer (CN-koden) på noen av varene.

I vedlegg II er veiledningen til utfyllingen av forhåndsmeldingsskjemaet (CED-skjemaet/Common Entry Document) gitt en språkvask for å bedre forståelsen av veiledningen.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 22. desember 2008 nr. 1621 om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften).

Forordning (EF) nr. 669/2009 er hjemlet i både kontrollforordningen artikkel 15 (5) og i matlovsforordningen artikkel 53. Forordning (EF) nr. 669/2009 falt således etter sitt innhold inn under både ordinær og forenklet prosedyre, men ble tatt inn i EØS-avtalen etter ordinær prosedyre. Spørsmålet blir etter hvilken prosedyre endringer til vedlegg I skal tas inn. Endringer av listen over produkter som skal gjennomgå mer intensiv offentlig kontroll, er begrunnet i hensynet til å håndtere helsefare ved næringsmidler eller fôrvarer av ikke-animalsk opprinnelse. Endringer av listen er i kjernen av begrunnelsen for forenklet prosedyre, som går ut på at Norge er en del av EØS-områdets felles yttergrense og at det skal være samme beskyttelsesnivå i Norge som EØS-området forøvrig. Oppdateringer av listen bør derfor skje etter forenklet prosedyre.

Rettsakten vil ikke ha nye administrative eller økonomiske konsekvenser.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Rettsakten hører også til under vedlegg I, kapittel II i EØS-avtalen.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU 12.03.2010.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
12.03.2010
Anvendelsesdato i EU
25.01.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
15.07.2010
Anvendes fra i Norge
15.07.2010