Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 187/2011 av 25. februar 2011 som endrer vedlegg I til forordning (EF) nr. 669/2009 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 når det gjelder en mer intensiv offentlig kontroll av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse

Commission Regulation (EU) No 187/2011 of 25 February 2011 amending Annex I to Regulation (EC) No 669/2009 implementing Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the increased level of official controls on imports of certain feed and food of non-animal origin

Siste nytt

EØS-notat (nytt) offentliggjort 29.3.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.5.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedlegg I i forordning (EF) nr. 669/2009 om mer intensiv offentlig kontroll av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse.

Vedlegg I inneholder en opplisting av hvilke produkter fra angitte tredjestater som skal være gjenstand for den utvidede kontrollen. Endringene i forordning (EU) nr.187/2011 er delt i to grupper i forhold til ikrafttredelsestidspunktet. Endringer angående produkter som skal ut av listen eller får redusert kontrollfrekvens, trer i kraft 1. mars 2011 (tre dager etter kunngjøring i EUs Official Journal). Endringer som omfatter nye produkter som skal inn på listen eller andre endringer trer i kraft 1. april 2011.

I forordning (EU) nr.187/2001 gjøres det følgende endringer til vedlegg I:

1. Endringer som trer i kraft 1. mars 2011, tre dager etter kunngjøring i Official Journal:

Ut av listen:

• Mikronæringsstoffer fra Kina tas ut av listen (tungmetaller).
• Mangoer fra den Dominikanske republikk tas ut av listen (pesticider).
• Peanøtter fra Vietnam tas ut av listen (aflatoksiner).

Andre endringer:

• Chilipepperprodukter, gurkemeie og rød palmeolje fra alle tredjestater får en reduksjon i undersøkelsesfrekvensen (fysisk kontroll) fra 20% til 10% (Sudan-fargestoffer).

2. Endringer som trer i kraft 1. april:

Inn på listen:

• Okra fra India tas inn på listen med en undersøkelsesfrekvens (fysisk kontroll) på 10% (pesticider).
• Peanøtter fra Sør-Afrika tas inn på listen med en undersøkelsesfrekvens (fysisk kontroll) på 10% (aflatoksiner).

Andre endringer:

• Grønnsaker fra Tyrkia (paprika, courgettes(squash) og tomater) får en presisering i forhold til hvilke stoffer som det skal undersøkelses for (pesticider).

I fotnote 6 til vedlegget er det tatt inn en mulighet for bruk av alternative metoder for å undersøke for salmonella i friske urter fra Thailand. Metodene skal tilsvare EN/ISO 6579 eller bedre og være kvalitetssikret i tråd med fremgangsmåten gjengitt i forordning (EF) nr. 2073/2005 artikkel 5.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 22. desember 2008 nr. 1621 om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften). Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Administrative eller økonomiske konsekvenser:
For produktene som får redusert kontrollfrekvens vil rettsakten ikke medføre nye administrative eller økonomiske konsekvenser. Det samme gjelder for endringen i fotnote 6 som omfatter alternativ prøvemetode. I forbindelse med innføringen av to nye produkter på listen og utvidelsen av hvilke stoffer det skal undersøkes for i grønnsakene fra Tyrkia, vil det måtte påregnes en økning i kostnadene for myndighetene ved gjennomføring av kontrollen for disse produktene. Importøren av produktene vil pålegges å dekke disse økte kostnadene. Ved at tre produkter også tas ut av listen vil dette gi en besparelse for myndighetene, som igjen vil komme importøren til gode, jf. avsnittet over i forbindelse med prinsippet om betaling for kontrollen som gjennomføres.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Rettsakten hører også til under vedlegg I, kapittel II i EØS-avtalen.

Status
Rettsakten ble vedtatt av Europakommisjonen 25. februar 2011, med delt ikrafttredelse 1. mars 2011 og 1. april 2011.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
25.02.2011
Anvendelsesdato i EU
14.03.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
02.03.2011
Anvendes fra i Norge
01.03.2011