Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2383 av 17. desember 2015 om endring av vedlegg I til forordning (EF) nr. 669/2009 når det gjelder mer intensiv offentlig kontroll ved import av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2383 of 17 December 2015 amending Annex I to Regulation (EC) No 669/2009 as regards the list of feed and food of non-animal origin subject to an increased level of official controls on imports

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 30.12.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.1.2016)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedlegg I til forordning (EF) nr. 669/2009 om mer intensiv offentlig kontroll av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse. Vedlegg I inneholder en opplisting av hvilke produkter fra angitte tredjestater som skal være gjenstand for den utvidede kontrollen, og hvilken frekvens det skal være på kontrollen.

Forordning (EU) 2015/2383 trer i kraft 1. januar 2016 og gjør følgende endringer til vedlegg I:

Inn på listen:
- Ingen endring.

Ut av listen:
- Druer fra Peru (pesticider - næringsmidler) tas ut av listen på grunn av få funn av pesticider i dette produktet.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 22. desember 2008 nr. 1621 om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften).

Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det er ikke registrert noen direkteimport av druer fra Peru de siste årene. Fjerningen av produktet fra listen vil gjøre det lettere for næringen å importere dette produktet. Ved at det ikke har vært noen direkteimport av disse produktene de siste årene vil fjerningen for Mattilsynets del ikke gi noen direkte besparelse. Men ved at de fjernes fra listen, vil man ikke lenger trenge å gjennomføre en grensekontroll av produktene ved direkteimport til Norge, med de fordelene det gir til næringen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for Matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Rettsakten endrer opplistingen i vedlegg I til 669/2009. Fjerningen av druer fra Peru fremstår som fornuftig sett i forhold til at det vurderes at det ikke er knyttet noen risiko til dette produktet.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt av EU-kommisjonen 17. desember 2015, med ikrafttredelse 1. januar 2016.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
17.12.2015
Anvendelsesdato i EU
01.01.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.12.2015
Anvendes fra i Norge
01.01.2016