Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/443 av 23. mars 2016 om endring av vedlegg I til forordning (EF) nr. 669/2009 når det gjelder mer intensiv offentlig kontroll ved import av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/443 of 23 March 2016 amending Annex I to Regulation (EC) No 669/2009 as regards the list of feed and food of non-animal origin subject to an increased level of official controls on imports

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 22.4.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.4.2016)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedlegg I til forordning (EF) nr. 669/2009 om mer intensiv offentlig kontroll av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse. Vedlegg I inneholder en opplisting av hvilke produkter fra angitte tredjestater som skal være gjenstand for den utvidede kontrollen, og hvilken frekvens det skal være på kontrollen.

Forordning (EU) 2016/443 trer i kraft 1. april 2016 og gjør følgende endringer til vedlegg I:

Inn på listen:
- Jordnøtter (peanøtter) og avledede produkter fra Madagaskar (aflatoksiner - fôr/næringsmidler) på grunn av flere funn det siste året
- Palmeolje fra Ghana (sudan-fargestoff - næringsmidler) på grunn av flere funn det siste året
- Sitroner fra Tyrkia (pesticider - næringsmidler) på grunn av flere funn det siste året.

Ut av listen:
- Auberginer fra Den dominikanske republikk (pesticider - næringsmidler) tas ut av listen på grunn av få funn av pesticider i dette produktet
- Bitter melon (momordica charantia) fra Den dominikanske republikk (pesticider - næringsmidler) tas ut av listen på grunn av få funn av pesticider i dette produktet.

Andre endringer:
- Den latinske benevnelsen på vannmelonfrø fra Sierra Leone (aflatoksiner - næringsmidler) justert til "Egusi Citrullus spp." for å sikre at man fanger opp riktig variant av produktet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 22. desember 2008 nr. 1621 om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften).

Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det har vært en begrenset direkteimport av auberginer og bitter melon fra Den dominikanske republikk de siste årene, med en forsendelse av auberginer (135 kg) og to forsendelser med bitter melon (til sammen 55 kg) de siste årene. Det er samme importør for alle forsendelsene. Fjerningen av disse produktene vil gjøre det lettere for næringen å importere produktene. For Mattilsynets del vil dette ikke gi noen direkte besparelse, men ved at produktene fjernes fra listen, vil man ikke lenger trenge å gjennomføre grensekontroll av produktene ved direkteimport til Norge.

Det er ikke registrert direkteimport av palmeolje fra Ghana eller peanøtter fra Madagaskar de siste årene. Ved at sitron er fritatt fra meldeplikten ved import har man ikke eksakte tall for direkteimport av denne varen fra Tyrkia. De tallene man har viser at det ble importert 283 tonn i 2015, 266 tonn i 2014 og 315 tonn i 2013. Hvor mye av dette som er direkteimport, og nå kontrollpliktig, er uvisst. Hvis næringen ønsker å importere disse tre produktene direkte til Norge vil de måtte dekke kostnadene med grensekontrollen (dokumentkontroll og fysisk kontroll av varene). For Mattilsynet vil dette kunne innebære økt arbeidsbelastning ved grensekontrollstasjonene i forbindelse med gjennomføringen av nevnte kontroll.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for Matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Rettsakten endrer opplistingen i vedlegg I til forordning (EF) nr. 669/2009. Fjerningen av auberginer og bitter melon fra Den dominikanske republikk og innføringen av jordnøtter (peanøtter) fra Madagaskar, palmeolje fra Ghana og sitroner fra Tyrkia på 669-listen fremstår som fornuftig sett i forhold til vurderingen av risiko knyttet til de forskjellige produktene. Justeringen av det latinske navnet på vannmelonfrø fra Sierra Leone vil sikre at man treffer bedre på det produktet man er på jakt etter.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt av Europakommisjonen 23. mars 2016, med ikrafttredelse 1. april 2016.

Nøkkelinformasjon

EU



eu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
02.03.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
23.03.2016
Anvendelsesdato i EU
01.04.2016

Norge



norge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
29.03.2016
Anvendes fra i Norge
01.04.2016