Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1024 av 24. juni 2016 om endring av forordning (EF) nr. 669/2009 som gjennomfører europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 når det gjelder mer intensiv offentlig kontroll ved import av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1024 of 24 June 2016 amending Regulation (EC) No 669/2009 implementing Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the increased level of official controls on imports of certain feed and food of non-animal origin

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 30.6.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 1.7.2016)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedlegg I til forordning (EF) nr. 669/2009 om mer intensiv offentlig kontroll av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse. Vedlegg I inneholder en opplisting av hvilke produkter fra angitte tredjestater som skal være gjenstand for den utvidede kontrollen, og hvilken frekvens det skal være på kontrollen.

Forordning (EU) 2016/1024 trer i kraft 1. juli 2016 og gjør følgende endringer til grunnrettsakten 669/2009 og dens vedlegg I:

- Endring av art. 2, hvor møtefrekvensen reduseres fra minst fire møter i året til minst to møter i året. Dette vil kunne gjøre MS og KOM mer effektive og gi dem mulighet til å bruke sine ressurser bedre. Hvis en situasjon skulle oppstå vil KOM fortsatt kunne kalle inn til et ekstra møte eller kjøre saken elektronisk.

- Endring av art. 15, hvor rapporteringsbestemmelsen endres til to ganger i året. Dette er for å fange opp endringen som gjøres til art. 2. Rapporteringen er en viktig del av vurderingsgrunnlaget og vil da foreligge i tide til arbeidsgruppemøtene.

Inn på listen i vedlegg I:
- Hasselnøtter (med og uten skall) fra Georgia (aflatoksiner - næringsmidler) på grunn av flere funn det siste året.

Ut av listen i vedlegg I:
- Tørkede druer (vindruer) fra Afghanistan (okratoksin A - næringsmidler) på grunn av en forbedring med få funn det siste året
- Mandler (med og uten skall) fra Australia (aflatoksiner - næringsmidler) på grunn av en forbedring med få funn det siste året.

Andre endringer:
- Ingen endring.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 22. desember 2008 nr. 1621 om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften).

Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det er ikke registrert noen direkteimport av hasselnøtter fra Georgia de siste årene.
Hvis næringen ønsker å importere dette produktet direkte til Norge vil de måtte dekke kostnadene med grensekontrollen (dokumentkontroll og fysisk kontroll av varene). For Mattilsynet vil dette kunne innebære økt arbeidsbelastning ved grensekontrollstasjonene i forbindelse med gjennomføringen av nevnte kontroll.

Fjerningen av tørkede druer fra Afghanistan og mandler fra Australia fra listen vil gjøre det lettere for næringen å importere produktet. Det ikke vært noen direkteimport av tørkede druer de siste årene. Det har imidlertid vært en direkteimport av mandler fra Australia de siste årene, der importen fordeler seg slik: I 2014 er det registrert 27 forsendelser fordelt på 2 importører med en totalsum på 459,1 tonn. I 2015 er det registrert 5 forsendelser fordelt på 2 importører med en totalsum på 85,2 tonn. Det er ikke registrert noen direkteimport hittil i 2016. Fjerningen produktene fra listen vil for Mattilsynets del gi en besparelse da man ikke lenger trenger å gjennomføre en grensekontroll av produktene ved en direkteimport til Norge. For næringen vil fjerningen av disse produktene fra listen gi dem flere valg i forhold til hvor de ønsker å importere fra.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for Matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Rettsakten endrer opplistingen i vedlegg I til 669/2009.

Innføringen av hasselnøtter fra Georgia, og fjerningen av tørkede druer (vindruer) fra Afghanistan og mandler (med/uten skall) fra Australia, fremstår som fornuftig sett i forhold til vurderingen av risiko knyttet til disse produktene.

Jordnøtter (peanøtter) fra Argentina og hasselnøtter fra Aserbajdsjan ble også vurdert tatt inn på 669-listen. Men ved at de er gamle kjenninger på 669-listen, der de ble tatt ut av listen i henholdsvis 2012 og 2014, valgte man heller å ta dem direkte opp i forordning (EU) nr. 884/2014 (aflatoksinkontroll regelverket).

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt av EU-kommisjonen 24. juni 2016, med ikrafttredelse 1. juli 2016.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
01.06.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
24.06.2016
Anvendelsesdato i EU
01.07.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
28.06.2016
Anvendes fra i Norge
01.07.2016