Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser for Kambodsja, Kina og Vietnam

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1021/2014 av 26. september 2014 om endring av vedlegg I til forordning (EF) nr. 669/2009 som gjennomfører europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 når det gjelder mer intensiv offentlig kontroll ved import av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse

Commission Implementing Regulation (EU) No 1021/2014 of 26 September 2014 amending Annex I to Regulation (EC) No 669/2009 implementing Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the increased level of official controls on imports of certain feed and food of non-animal origin

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 17.10.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.10.2014)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedlegg I til forordning (EF) nr. 669/2009 om mer intensiv offentlig kontroll av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse. Vedlegg I inneholder en opplisting av hvilke produkter fra angitte tredjestater som skal være gjenstand for den utvidede kontrollen.

Forordning (EU) nr. 1021/2014 trer i kraft 1. oktober 2014 og gjør følgende endringer i vedlegg I:

Inn på listen:
- Sesamfrø fra India (næringsmidler - salmonella) med en kontrollfrekvens på 20 %.
- Auberginer, langbønner og kinesisk selleri fra Kambodsja (næringsmidler - pesticider) med en kontrollfrekvens på 50 %.
- Pitahaya (dragefrukt) fra Vietnam (næringsmidler - pesticider) med en kontrollfrekvens på 20 %.

Ut av listen:
- Jordbær fra Kina (næringsmidler - norovirus og hepatitt A).
- Pomelos fra Kina (næringemidler - pesticider).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 22. desember 2008 nr. 1621 om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Tallene for direkteimporten til Norge av sesamfrø fra India viser at det ble importert 615 tonn fordelt på 35 forsendelser og syv importører i 2012. I 2013 var tilsvarende tatt 922 tonn fordelt på 54 forsendelser og fem importører. Hittil i 2014 er tallene 677 tonn fordelt på 36 forsendelser og seks importører.

For dragefrukt (pitahaya) fra Vietnam er det kun registrert fem tilfeller av direkteimport til Norge de siste årene. Alle har skjedd i 2014 og består av 10 kg fordelt på 5 forsendelser og en importør.

For produktene fra Kambodsja fordeler direkteimporttallene seg slik:
- Auberginer: 2012 - 1 forsendelse på 160 kg, 2013 - 115 forsendelser på til sammen 8,5 tonn og fire importører, 2014 - 282 forsendelser på til sammen 13 tonn og fire importører.
- Kinesisk selleri: 2012 - ingen, 2013 - 50 forsendelser på til sammen 600 kg og to importører, 2014 - 116 forsendelser på til sammen 2,1 tonn og tre importører.
- Langbønner: 2012 - ingen, 2013 - 62 forsendelser på til sammen 500 kg og to importører, 2014 - 130 forsendelser på til sammen 3 tonn og to importører.

Oppføringen av disse nye produktene på listen vil kunne gi Mattilsynet et merarbeid med kontroll ved direkteimport til Norge. Denne kontrollen vil også gi næringen ekstra kostnader i forbindelse med at de skal dekke kostnadene ved denne kontrollen.

Det har ikke vært direkteimport av pomelos fra Kina de siste årene. Direkteimporten av jordbær fra Kina har vært på ca. 72 tonn fordelt på tre forsendelser (2013). Ved å fjerne disse produktene fra listen vil Mattilsynet kunne spare arbeid og kostnader ved at det ikke lenger skal foretas særskilt importkontroll på disse produktene etter forordning (EF) nr. 669/2009. Dette vil også gi næringen en besparelse ved man ikke lenger trenger stille disse produktene til kontroll ved direkteimport til Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for næringsmidler (SUN) og Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUN og SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Rettsakten endrer opplistingen i vedlegg I til forordning (EF) nr. 669/2009. Fjerningen av frosne jordbær og pomelos fra Kina fra listen vurderes som fornuftig da risikoen knyttet til disse produktene er bekreftet som minimale. Fjerningen vil medføre at Mattilsynet ikke lenger trenger å gjennomføre særskilt kontroll ved import av disse produktene til Norge (der Norge er første mottaksstat innen EØS).

Rettsakten tar inn tre nye produktgrupper på listen. Direkteimporten av pitahaya (dragefrukt) har vært svært begrenset og vil ikke medføre store kostnader for Mattilsynet eller næringen. Direkteimporten av sesamfrø fra India og grønnsakene fra Kambodsja er mer omfattende og vil medføre et merarbeid for Mattilsynet og gi næringen økte kostnader i forbindelse med kontrollen av dette produktet. Oppføringen av disse produktene på listen fremstår som fornuftig sett i forhold til risikoen som disse produktene kan utgjøre på folke- og dyrehelsen.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt av EU-kommisjonen 26. september 2014, med ikrafttredelse i EU 1. oktober 2014.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
26.09.2014
Anvendelsesdato i EU
01.10.2014
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
29.09.2014
Anvendes fra i Norge
01.10.2014