Strukturstatistikk for næringslivet: gjennomføringsbestemmelser om dataoverføring

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 439/2014 av 29. april 2014 om endring av forordning (EF) nr. 250/2009 som gjennomfører europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 295/2008 om strukturstatistikk for næringslivet hva gjelder definisjonene av egenskapene og det ​​tekniske format for overføring av data

Commission Implementing Regulation (EU) No 439/2014 of 29 April 2014 amending Regulation (EC) No 250/2009 implementing Regulation (EC) No 295/2008 of the European Parliament and of the Council concerning structural business statistics, as regards the definitions of characteristics and the technical format for the transmission of data

Siste nytt

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 295/2008 er der fastlagt en fælles ramme for indsamling, indberetning og evaluering af europæiske statistikker om virksomhedernes struktur, aktiviteter, konkurrenceevne og resultater i Unionen.

(2) Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 250/2009 er definitionerne af variabler og det tekniske format til indberetning af data fastsat.

(3) Det er nødvendigt at fastsætte definitioner for variabler for virksomhedsdemografien for virksomheder med mindst én lønmodtager for at opfylde behovet for større international sammenlignelighed af resultaterne, navnlig for så vidt angår statistikker om iværksætteri. Disse definitioner bør tilføjes til bilag I til forordning (EF) nr. 250/2009. Det tekniske format til indberetning af data, som er fastsat i bilag II til forordning (EF) nr. 250/2009, herunder listen over datasætidentifikatorer, datarækkerne og listen over variabler, bør derfor ajourføres.

(4) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System.

Nøkkelinformasjon

EU



eu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
22.10.2013
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
29.04.2014
Anvendelsesdato i EU
20.05.2014
Hjemmel eller endrer

EØS



EFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 22, 14.3.2019, p. 20-26
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
13.11.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
14.11.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
14.11.2014

Norge



norge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet

Lovdata Pro



Lovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0439
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro