Strukturstatistikk for næringslivet

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 295/2008 av 11. mars 2008 om strukturstatistikk for næringslivet (revisjon)

Regulation (EC) No 295/2008 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2008 concerning structural business statistics (recast)

Siste nytt

Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 18.8.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Finansdepartementets bakgrunnsnotat

Sammendrag av innhold
Formålet med forordningen er å gi en omarbeiding av den eksisterende rådsforordningen nr. 58/97 om statistikk over foretaksstrukturer, som er tatt inn i vedlegg XXI til EØS-avtalen. Den forordningen er endret og tilpasset gjennom flere senere forordninger. Det har derfor vært ansett hensiktsmessig å lage en omarbeidet versjon, som samtidig kunne ivareta nye behov. Målet har også vært å bidra til forenkling og minimering av oppgavebyrde for å kunne dekke nye behov.

Den nye forordningen vil gi et utvidet rammeverk for innsamling, bearbeiding, overføring og analyse av statistikk om næringslivets struktur, aktivitet og konkurransedyktighet.

Utvidelsene tar utgangspunkt i styrking av statistikk for tjenesteytende næringer og statistikk over nyetableringer og avgang av foretak.

Merknader
Statistisk sentralbyrå har deltatt i drøftingene av forordningen. Det er ikke behov for lov- eller forskriftsendringer. Administrative og økonomiske konsekvenser er beskjedne.

Sakkyndige instansers merknader
Forslaget har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner det relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-landene.

Nøkkelinformasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 10, 20.2.2014, p. 142-188
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
07.11.2008
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.11.2008
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.11.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.05.2009
Anvendes fra i Norge
04.05.2009

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008R0295
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro