Styret for Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA)

Tittel

Rådsvedtak 2006/478/EF av 19. juni 2006 om oppnevning av halvparten av medlemmene i styret for Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (vedlegg II kap XII HOD)

Council Decision 2006/478/EC of 19 June 2006 appointing half of the members of the Management Board of the European Food Safety Authority

Siste nytt

EØS-komitevedtak notifisert av Island: ikrafttredelse 1.5.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Helse- og omsorgsdepartementets bakgrunnsnotat - oktober 2007

Sammendrag av innhold
Artikkel 25(1) i forordning (EF) nr. 178/2002 (Food Law) fastslår at medlemmene av EFSAs (European Food Safety Authority) styre skal utpekes av Rådet i samråd med Parlamentet. Styret skal bestå av 14 personer, og mandatet skal være for fire år med mulighet for fornyelse en gang.

Ved dette rådsvedtaket oppnevnes derfor følgende personer som medlemmer av styret fra 1. juli 2006 til 30. juni 2010:
— Diána BÁNÁTI,
— Marianne ELVANDER,
— Peter GÆMELKE,
— Marion GUILLOU,
— Bart SANGSTER,
— Roland VAXELAIRE,
— Konstantinos YAZITZOGLOU.

Merknader
Vedtaket krever ingen gjennomføring i norsk rett.

Sakkyndige instansers merknader
Mattilsynet har vurdert rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. Spesialutvalget for næringsmidler, der Barne- og familiedepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet er representert, har gitt sin tilslutning.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
19.06.2006
Anvendelsesdato i EU
01.07.2006

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
26.10.2007
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
NO IS
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Samtykkeproposisjon
Dato
14.03.2008

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32006D0478
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro