Styringsgruppen for Styringsgruppen på høyt nivå vedrørende Det digitale maritime system og digitale marine tjenesteytelser

Tittel

Kommisjonsbeslutning (EU) 2016/566 av 11. april 2016 om etablering av styringsgruppe på høyt nivå for digitale maritime systemer og tjenester og om oppheving av vedtak 2009/584/EF

Commission Decision (EU) 2016/566 of 11 April 2016 on establishing the high-level steering group for governance of the digital maritime system and services and repealing Decision 2009/584/EC

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.1.2017)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2002/59/EF om etablering av et felles europeisk maritimt trafikkovervåknings- og informasjonssystem stiller blant annet krav til elektronisk informasjonsutveksling mellom EUs medlemsstater. Direktivet stiller imidlertid ikke krav til hvilket system som skal anvendes. Mer spesifikke krav til innføring av trafikkovervåknings- og informasjonssystem fremgår av direktiv 2009/17/EF. I henhold til direktivets artikkel 22a må medlemsstatenes nasjonale trafikkovervåknings- og informasjonssystemer være kompatible med det europeiske informasjonsutvekslingssystemet SafeSeaNet.

EU-kommisjon er hovedansvarlig for forvaltning og politisk utvikling av det felles europeiske SafeSeaNet, jf direktiv 2009/17/EF vedlegg III punkt 2.1.2. Videre følger det av vedlegg III under punkt 2.2. at kommisjonen skal etablere en styringsgruppe på høyt nivå som skal bistå i arbeidet med utvikling av SafeSeaNet. Ved kommisjonsbeslutning 2009/584/EF etablerte kommisjonen "Styringsgruppen på høyt nivå for SafeSeaNet". Kystverket har deltatt i denne gruppen på vegne av Norge.

Gjennom kommisjonsbeslutning 2016/566/EU utvides styringsgruppens mandat. Styringsgruppen gis nå ansvar også for tilrettelegging for rapportering som inngår i direktiv 2010/65/EU om rapporteringsformaliteter. Styringsgruppen skal også være bindeledd mellom kommisjonen og medlemsstatene. Samtidig gis styringsgruppen et utvidet mandat mht. styring. Tidligere har gruppens oppgaver i større grad vært knyttet til veiledning og rådgiving.

Styringsgruppen har hatt mandat til å beslutte hvem som skal ha tilgang til informasjon som behandles i SafeSeaNet. Dette videreføres nå for det utvidede virkeområdet for gruppen. Gruppen gis et ansvar for systemene som tilrettelegger for gjennomføring av rapporteringsforpliktelsene som omfattes av direktiv 2010/65/EU, også når det gjelder tilgang til informasjon innenfor andre myndigheters område.

EFTA-landene har hatt observatørstatus i styringsgruppen. Denne videreføres gjennom kommisjonsbeslutning 2016/566 artikkel 4 nr. 8.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Kommisjonsbeslutningen er etter sitt innhold av en slik karakter at den ikke medfører behov for regelverksendringer i norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Styringsgruppen legger føringer for den fremtidige utviklingen av SafeSeaNet. Norsk deltakelse i styringsgruppen er viktig for å ivareta norske interesser i dette arbeidet.

Det legges til grunn at norsk deltakelse i Styringsgruppen dekkes innenfor gjeldende budsjetter.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten behandles i SU Transport.

Kystverket finner retttsakten EØS-relevant og akseptabel. SD støtter denne vurderingen.

Vurdering
Kommisjonsbeslutningen anses å være EØS-relevant og akseptabel.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
11.04.2016
Anvendelsesdato i EU
13.04.2016
Rettsakten erstatter

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 10, 7.2.2019, p. 862-866
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.12.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
03.02.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.02.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.02.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016D0566
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro