Styrket sikkerhet i havner

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/65/EF av 26. oktober 2005 om forbedret sikkerhet for havneanlegg

Directive 2005/65/EC of the European parliament and of the Council of 26 October 2005 on enhancing Port security

Siste nytt

Evalueringsrapport lagt fram av Kommisjonen 25.4.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets bakgrunnsnotat - 2006)

Sammendrag av innhold
Havnesikkerhetsdirektivet har bakgrunn i vedtak på IMOs diplomatkonferanse i desember 2002 om tiltak mot terrorisme rettet mot sjøtransport, herunder endringer i IMOs konvensjon om sikkerhet til sjøs (SOLAS) og etablering av International Ship and Port Facility Security Code (ISPS-koden), samt EUs påfølgende forordning 725/2004 om tiltak for økt terrorberedskap på skip og i havneanlegg. Direktivet er videre komplementært til IMO/ILOs Code of Practice on Security in Ports, som ble vedtatt i IMO 13. mai 2004. Denne koden gir veiledende retningslinjer, men er ikke et juridisk bindende dokument.

Havner er viktige knutepunkt i transportkjeden, og håndterer mange steder store volumer farlig/forurensende last. Havnene er i tillegg ofte lokalisert i nærheten av bysentra. Terrorangrep i havner kan forårsake store skader på transportsystemet, infrastruktur, industri og personer.

Formålet med direktivet er å bidra til økt sikkerhet og terrorberedskap i de delene av havnen som ikke omfattes av ISPS-koden og forordning (EF) nr. 725/2004 om forbedret sikkerhet for fartøyer og havneanlegg (jf. EØS-komiteens beslutning nr. 14/2005 av 8. februar 2005). I tillegg skal bedre sikring av havneområdene bidra til å styrke allerede iverksatte sikkerhetstiltak i havneanlegg i henhold til ISPS-koden. Direktivet pålegger havner å gjennomføre sårbarhetsanalyser og tiltak, men pålegger ikke nye bestemmelser for de delene av havnen som allerede er omfattet av ISPS-koden og nevnte forordning.

Når det gjelder inspeksjoner av gjennomføring av direktivet, så skal disse koordineres med inspeksjoner knyttet til gjennomføringen av forordning 725/2004.

Merknader
Forskrifter for gjennomføring av direktivet er under utarbeiding.

Sakkyndige instansers merknader
Direktivforslaget har vært på en bred høring hos havneorganisasjoner, utvalgte havner, interesseorganisasjoner innen skipsfart og logistikk, samt berørte offentlige myndigheter og etater.

Høringsinstansene anerkjenner behovet for tiltak mot terroranslag i havner, men peker på at økte kostnader og forlenget fremføringstid som følge av tiltakene kan bidra til å svekke konkurransesituasjonen for havner og sjøtransport.

Rettsakten har vært behandlet i Spesialutvalget for transport der Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Fiskeri- og Kystdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Miljøverndepartementet og Finansdepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.02.2004
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
26.10.2005
Gjennomføringsfrist i EU
15.06.2007
Anvendelsesdato i EU
15.06.2007
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 34, 25.6.2009, p. 162-173
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
02.06.2006
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
IS
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.04.2007
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
15.06.2007

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
03.07.2007
Anvendes fra i Norge
03.07.2007

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32005L0065
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro