Styrking av tiltak mot overføring av aviær fugleinfluensa fra ville fugler til fjørfe

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1136 av 10. august 2018 om risikoreduserende- og styrkede biosikkerhetstiltak, samt systemer for tidlig påvisning når det gjelder ville fuglers risiko for å overføre smitte av høypatogen aviær influensavirus til fjørfe

Commission Implementing Decision (EU) 2018/1136 of 10 August 2018 on risk mitigation and reinforced biosecurity measures and early detection systems in relation to the risks posed by wild birds for the transmission of highly pathogenic avian influenza viruses to poultry

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 13.2.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.4.2019

Sammendrag av innhold
Rettsakten er en videreføring og revisjon av bestemmelsene i beslutning (EU) 2017/236 som er gjennomført i forskrift om høypatogen aviær influensa ("Portforbudforskriften"). Bestemmelsene har til hensikt å forebygge smitteoverføring fra ville fugler til fjørfe. Dersom risikoen for introduksjon av smitte til et område vurderes som høy skal komptente myndigheter defineres dette som høyrisikoområde. Rettsakten inneholder en mer spesfikk beskrivelse av hvilke vurderinger som skal gjøres ved en slik definisjon enn den tidligere beslutningen. I høyrisikoområder skal en rekke forebyggende tiltak iverksettes:

• fjørfe skal ikke holdes utendørs (med mindre de holdes på en slik måte at direkte og indirekte kontakt med ville fugler)

• bruk av vannreservoir til fjørfe er forbudt

• drikkevann tatt fra overflatevann til fjørfe må behandles slik at smittte ikke kan overføres gjennom vann

• arrangementer med ansamlinger av fjørfe som utstilling mm. er forbudt

• bruk av lokkefugler er forbudt

• hold av ender og gjess sammen med andre fjørfearter er forbudt (med mindre smitterisikoen vurderes som liten og biosikkerhetstiltakene vurderes som tilstrekkelige)

• utsetting av fuglevilt er forbudt (med mindre fugleviltet holdes adskilt fra annet fjørfe og at det tester negativt for fugleinfluensavirus før utsett)

De to siste punktene i denne lista over forebyggende tiltak er nye i forhold til gjeldende beslutning.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Beslutning (EU) 2017/236 er gjennomført i forskrift om høypatogen aviær influensa ("Portforbudforskriften"). Forskriften inneholder et vedlegg som listefører høyrisikoområder. Per i dag er ingen områder listeført i dette vedlegget, så tiltakene i forskriften er ikke innført i landet.

Rettsakten medfører en revisjon av forskriften ved at de to nye tiltakene (forbud mot hold av ender og gjess sammen med annet fjørfe, og forbud mot utsetting av fuglevilt i høyrisikoområder) tilføyes.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vil sannsynligvis få visse praktiske og økonomiske konsekvenser for fjørfebesetninger som holder ender og gjess sammen med andre fjørfearter dersom beliggenheten av disse defineres som høyrisikoområde. Dette vil sannsyneligvis ramme hobbyfjørfehold som oftest holder flere ulike arter fjørfe sammen. Rettsakten vil også få noen økonomiske og praktiske konsekvenser for utsetting av fuglevilt dersom dette skal gjøres i et høyrisikoområde. Omfanget av denne aktiviteten vurderes midlertid som liten.

Mattilsynet vil få en viss økt administrativ belastning ved at to nye tiltak føres opp på lista over forbud i høyrisikoområder.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Vurdering av smitte med fugleinfluensa fra ville fugler til fjørfe og de forebyggende tiltakene gitt i rettsakten bygger på vitenskapelige rapporter fra EFSA. Mattilsynet vurderer smitten fra ville fugler som reel, spesielt i forbindelse med trekkfuglsesongen. De forebyggende tiltakene vurders som gode.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
13.07.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
10.08.2018
Anvendelsesdato i EU
03.09.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
21.11.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
08.02.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.02.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.02.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.02.2019
Anvendes fra i Norge
11.02.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018D1136
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro