Supplering av felles standarder for sivil luftfartssikkerhet

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 272/2009 av 2. april 2009 som supplerer de felles standardene for sivil luftfart i vedlegget til europaparlaments - og rådsforordning nr. 300/2008

Commission Regulation (EC) No 272/2009 of 2 April 2009 supplementing the common basic standards on civil aviation security laid down in the Annex to Regulation (EC) No 300/2008 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 6.11.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.12.2009)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordning (EF) nr. 272/2009 er gitt med hjemmel i parlaments- og rådsforordning (EF) nr. 300/2008 om sikkerhet for sivil luftfart -(heretter kalt hovedforordningen). Forordning (EF) nr. 272/2009 inneholder generelle gjennomføringsbestemmelser. Før den ble vedtatt av Kommisjonen, hadde den vært forelagt Parlamentet iht. PRAC-prosedyren.

Teksten i forordningen er i hovedsak hentet fra tidligere forordning (EF) nr. 622/2003 som utfylte forordning (EF) nr. 2320/2002. I forordning (EF) nr. 272/2009 er det gitt en beskrivelse av tillatte metoder for gjennomsøking (screening) på lufthavnene, metoder for å undersøke luftfartøy, angivelse av kategorier av artikler som kan anses som forbudte, om kontroll med tilgang til lufthavnene, generelle regler om gjennomsøking av bl.a. post, generelle regler om forsyninger som skal inn i luftfartøyet m.v. Disse generelle reglene kan sies å rette seg mot Kommisjonen som lovgiver.

Sakkyndige instansers merknader
FIN har bedt om at nye opplysninger om de økonomiske og administrative konsekvensene av forordningen blir tilført saken så snart de foreligger.

Vurdering
Det nye regelverket på dette saksområdet vil bestå av tre nivåer: Nivå 1 utgjør selve hovedforordningen (EF) nr. 300/2008. Nivå 2 skal utgjøre generelle regler;f. eks. fastsettelse av tillatte metoder m.v. Disse generelle reglene skal vedtas i henhold til en prosedyre (PRAC-prosedyren) som krever at EU-kommisjonens utkast til regelverk skal forelegges Parlamentet, før det vedtas av Kommisjonen. Når det gjelder nivå 3, vil det utgjøre utfyllende detaljerte krav i regelverket, f. eks. angivelse av hvilke konkrete metoder som skal benyttes m.v. Forordning (EF) nr. 272/ 2009 representerer nivå 2. Den utgjør i hovedsak en videreføring av gjeldende regelverk, jf. forskrift av 30. april 2004 nr. 715 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten. Det vises til EØS-notat vedr. ny hovedforordning (EF) nr. 300/2008 om security. Forordning (EF) nr. 300/2008 med utfyllende regelverk skal tre i kraft senest innen utgangen av april 2010. Senest innen den tid må implementeringsreglene med hjemmel i forordning (EF) nr. 272/2009 m.v. ta til å gjelde.

Hva angår metoder for gjennomsøking av passasjerer på lufthavnene, inneholder ikke forordning (EF) nr. 272/2009 noen hjemmel til - i motsetning til dagens regelverk - å fastsette en forordning som "væskeforordningen", dvs. forordning (EF) nr. 1546/2006. Forutsetningen fra EUs side har vært at det ville være tilgjengelig ny teknologi som kunne avdekke flytende eksplosiver på lufthavnene innen april 2010. Det er nå på det rene at relevant teknologi først vil være tilgjengelig om noen år. I den forbindelse har Kommisjonen utarbeidet et utkast til revisjon av forordning nr. 272/2009 for å ta høyde for at det vil ta tid før relevant teknologi er sertifisert og tilgjengelig på markedet.

Hva angår bruk av kroppsskanner som metode ved gjennomsøking av passasjerer, er det heller ikke hjemmel til dette i forordning (EF) nr. 272/2009.

De økonomiske konsekvensene av forordning (EF) nr. 272/2009 kan bli vesentlige i den forstand at anskaffelse av teknisk utstyr vil kunne utgjøre en betydelig innkjøpskostnad i årene fremover. Det er på nåværende tidspunkt ikke mulig å gi noe kostnadsoverslag, ettersom slikt utstyr ennå ikke er sertifisert mv. Heller ikke er det vedtatt EU-regelverk som angir hvilke standarder som fremtidige maskinvarer skal imøtekomme. Foreløpig er det bare tilgjengelig diverse teknisk utstyr som brukes som ledd i prøveprosjekter ol. (I f. eks. St. meld. nr. 48 (2008-2009) Om verksemda i Avinor AS, avgitt 19. juni 2009, er det ikke tatt med noe anslag over kostnadsvekst ved senere kjøp av nye maskiner til bruk på lufthavnene for å avdekke alle flytende eksplosiver.) Hva angår administrative konsekvenser, vil det kunne påregnes merarbeid i Luftfartstilsynet i forbindelse med oppdateringen av regelverk m.v. og hos aktørene i luftfarten m.fl. vil det medføre oppdatering av sikkerhetsprogram mm.

Konklusjon: Forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Hovedforordning (EF) nr. 300/2008 - som er hjemmelsgrunnlag for forordning (EF) nr. 272/2009 - er inntatt i EØS-avtalen. Forordning (EF) nr. 272/2009 som også er inntatt i EØS-avtalen ved beslutning nr. 98/2009, må suppleres med utfyllende, detaljerte kommisjonsforordninger. Slike utfyllende regler vil Luftfartstilsynet sende ut på høring ved årsskiftet.

Det vises ellers til forskrift av 5. november 2009 nr. 1338 om endring i forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten
der bl.a. forordning nr. 272/2009 er inntatt.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
02.04.2009
Anvendelsesdato i EU
29.04.2010

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 69, 20.11.2014, p. 64-70
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
25.09.2009
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
05.11.2009
Anvendes fra i Norge
05.11.2009

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R0272
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro