Teknisk kontroll med motorkjøretøyer og tilhengere

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/40/EF av 6. mai 2009 om teknisk kontroll med motorkjøretøyer og tilhengere til motorkjøretøyer (omarbeiding)

Directive 2009/40/EC of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009 on roadworthiness tests for motor vehicles and their trailers (Recast)

Siste nytt

Fortolkningdom avsagt av EU-domstolen 15.10.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.1.2012)

Sammendrag av innhold
Rådsdirektiv 96/96 EF av 20. september 1996 om innbyrdes tilnærming av lovgivningen om teknisk kontroll av kjøretøy og hengere til kjøretøy er blitt endret gjentatte ganger. Europaparlaments og rådsirektiv 2009/40/EF opphever direktiv 96/96/EF med senere endringer (gjelder kommisjonsdirektiv 1999/52/EF, kommisjonsdirektiv 2001/9/EF, kommisjonsdirektiv 2001/11/EF, kommisjonsdirektiv 2003/27/EF samt bilag III, punkt 68 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1882/2003).

Europaparlaments og rådsdirektiv 2009/40/EF innebærer at det foretas en konsolidering. Direktivet innebærer ingen materielle endringer mht. hvilke kjøretøygrupper som skal underlegges kontroll, tidsintervallene for kontrollene, hvem som kan utføre kontrollene og hva som (minimum) skal inngå i kontrollene (kontrollpunkter og mangelsvurderinger).

Endringene er knyttet til hvilket EU-organ som beslutter særdirektiver og den tilhørende beslutningsprosessen.

Implementering av direktiv 2009/40/EF krever ingen endring av FOR 2009-05-13 nr. 591; Forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy

Vurdering
Direktivet medfører ingen realitetsendringer i forhold til gjeldende norske regler om periodisk, teknisk kontroll av kjøretøy. Kravene til hvilke kjøretøy som skal underlegges kontroll, kontrollintervaller, kontrollmyndighet og kontrollinnhold er allerede oppfylt gjennom FOR 2009-05-13 nr. 591: Forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy, jf. vegtrafikkloven § 18. Direktivet medfører derfor heller ingen økonomiske og administrative konsekvenser for hverken det offentlige eller private aktører.

Blant annet under henvisning til at de rettsakter som direktiv 2009/40/EF konsolliderer allerede er innlemmet i EØS-avtalen anses direktivet som EØS-relevant og akseptabelt.

Status
Direktivet ble vedtatt 6. mai 2009 og kunngjort 6. juni 2009 i Den europeiske Unions tidene. Direktivet trådte i kraft 26. juni 2009 (jf. direktivet artikkel 11).

Direktivet ble innlemmet i EØS-avtalen i EØS-komitemøte av 1. oktober 2010 ved komitebeslutning 103/2010. Rettsakten er implementert i forskrift 13. mai. 2009 nr. 591 om periodisk kontroll av kjøretøy ved endringsforskrift av 29. oktober 2010 (ved at rettsaktsnummeret er inntatt i EØS-henvisningsfeltet).

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.02.2008
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
06.05.2009
Anvendelsesdato i EU
26.06.2009
Siste saker i EU-domstolen

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 37, 25.6.2015, p. 75-91
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.10.2010
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
29.10.2010
Anvendes fra i Norge
01.11.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009L0040
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro