Teknisk krav til kredittoverføringer og direkte debiteringer i euro

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning 260/2012/EU av 14.03.2012 som fastsetter teknisk krav til kredittoverføringer og direkte debiteringer i euro og som endrer forordning (EF) nr. 924/2009

Regulation (EU) No 260/2012 of the European Parliament and of the Council of 14 March 2012 establishing technical and business requirements for credit transfers and direct debits in euro and amending Regulation (EC) No 924/2009

Siste nytt

Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 5.9.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.05.2014)

Sammendrag av innhold
Forordning 260/2012 omfatter betalingstjenestene direkte debitering og kredittoverføringer i euro. Andre betalingstjenester, herunder korttransaksjoner og overføringer i andre valutaer enn euro, omfattes ikke av forordningens virkeområde.

Forordningen fastsetter tekniske krav for kredittoverføringer og direkte debiteringer i euro, samt sluttdato for når overgangen til SEPA (Single Euro Payment Area) skal være sluttført for henholdsvis kredittoverføringer og direkte debiteringer. I henhold til forordningen skal overgangen til SEPA være sluttført senest 1. februar 2014.

Forordningen inneholder også et forbud mot «mulitlateral interchange fee» (MIF) for direkte debiteringer. Dette forbudet gjelder fra 1. november 2012 for grenseoverskridende betalinger, og fra 1. februar 2017 for innenlandske betalinger.

Vurdering
Forordningen får ikke direkte betydning for norsk nasjonal betalingsformidling, ettersom forordningen kun gjelder overføringer i euro.

Forordningen vil ikke ha vesentlige økonomiske eller regulatoriske konsekvenser for norske tjenesteleverandører eller norsk lovverk.

Status
Forordning 260/2012 ble publisert i EU-tidende 30. mars 2012 og trådte i kraft i EU 31. mars 2012.

Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen ved beslutning 86/2013, med forbehold om Stortingets samtykke.

Forslag til gjennomføring av forordningen i norsk rett ble fremmet i Prop 87 L (2013-2014) 9. mai 2014 (Feltene med dato for norsk gjennomføring og dato for varsling til ESA er av teknifse årsaker fylt ut med fiktive datoer).

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
16.12.2010
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
14.03.2012
Anvendelsesdato i EU
31.03.2012
Siste saker i EU-domstolen
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 51, 17.8.2017, p. 647-662
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
03.05.2013
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.08.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.08.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Samtykkeproposisjon
Dato
08.11.2013
Høring
Høring publisert
19.08.2013
Høringsfrist
30.09.2013
Gjennomføring i norsk rett
Dato
20.06.2014
Anvendes fra i Norge
01.01.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0260
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro