Tekniske forskrifter for fartøy på indre vannvei: endringsbestemmelser

Tittel

(Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 28. april 2021 om endring av vedlegg I og II til europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/1629 med hensyn til listen over indre vannveier i Unionen og de tekniske minimumsforskrifter for flytende strukturer

(Draft) Commission Delegated Regulation (EU) .../... of 28 April 2021 amending Annexes I and II to Directive (EU) 2016/1629 of the European Parliament and of the Council as regards modifying the list of Union inland waterways and the minimum technical requirements applicable to craft

Siste nytt

Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 28.4.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Med direktiv (EU) 2016/1629 blev der fastsat et harmoniseret system for udstedelse af tekniske certifikater for fartøjer på indre vandveje, der overholder ensartede tekniske forskrifter.

(2) Bilag I til direktiv (EU) 2016/1629 indeholder en liste over indre vandveje i Unionen, geografisk inddelt i zone 1, 2 og 3

(3) Inddelingen af vandveje i zoner fastlægges af den enkelte medlemsstat for vandveje på dens område.

(4) Klassifikationen af en vandvej kan ændres, herunder ved at tilføje vandveje og lade vandveje udgå, efter anmodning fra den berørte medlemsstat.

(5) Den 15. maj 2018 anmodede Den Franske Republik om at ændre listen over vandveje i zone 1 på dens område. Oplysningerne i bilag I, der henviser til zone 1 i Unionens indre vandveje, bør derfor ændres ved at tilføje zone 1 i Frankrig.

(6) Den 9. juli 2019 anmodede Kongeriget Sverige om at ændre listen over vandveje i zone 1, 2 og 3 på dets område ved at tilføje yderligere svenske indre vandveje i zone 1, 2 og 3.

(7) I betragtning af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands ("UK") udtræden af Unionen bør bilag I ændres for at fjerne alle henvisninger til indre vandveje på dets område.

(8) I bilag II til direktiv (EU) 2016/1629 fastlægges det, at de tekniske forskrifter for flydende strukturer er fastsat i ES-TRIN-standard 2019/1.

(9) Unionens aktiviteter i sektoren for transport ad indre vandveje bør tilsigte at sikre, at de tekniske forskrifter for fartøjer på indre vandveje, som skal anvendes i Unionen, udarbejdes på en ensartet måde.

(10) Det Europæiske Udvalg for Udarbejdelse af Standarder for Sejlads på Indre Vandveje (CESNI) blev oprettet den 3. juni 2015 inden for rammerne af Centralkommissionen for Sejlads på Rhinen (CCNR) med henblik på at udarbejde tekniske standarder for transport ad indre vandveje på forskellige områder og navnlig for så vidt angår fartøjer, informationsteknologi og besætninger.

(11) CESNI vedtog på sit møde den 13. oktober 2020 den nye europæiske standard om fastsættelse af tekniske forskrifter for fartøjer til sejlads på indre vandveje, ES-TRIN 2021/1. ES-TRIN-standarden fastsætter de fælles tekniske forskrifter, der er nødvendige af hensyn til sikkerheden for fartøjer til sejlads på indre vandveje. Den indeholder bestemmelser om skibsbygning, udrustning og udstyr til fartøjer til sejlads på indre vandveje, særlige bestemmelser for nærmere bestemte fartøjskategorier såsom passagerfartøjer, konvojer, der skubbes, og containerskibe, bestemmelser om udstyr til det automatiske identifikationssystem (AIS), bestemmelser om fartøjsidentifikation, en model for certifikater og registre, overgangsbestemmelser samt instrukser om anvendelsen af den tekniske standard.

(12) Bilag II til direktiv (EU) 2016/1629 bør derfor ændres med henblik på at fastslå, at de gældende tekniske forskrifter for flydende strukturer er fastsat i ES-TRIN 2021/1, og de bør finde anvendelse fra den 1. januar 2022.

(13) Direktiv (EU) 2016/1629 bør derfor ændres —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
28.04.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet