Tekniske forskrifter for fartøy på innlangs vannveier: endringsbestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2018/970 av 18. april 2018 om endring av vedlegg II, III og V til europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/1629 om fastsettelse av tekniske krav til fartøyer for fart på innlands vannveier

Commission Delegated Directive (EU) 2018/970 of 18 April 2018 amending Annexes II, III and V to Directive (EU) 2016/1629 of the European Parliament and of the Council laying down technical requirements for inland waterway vessels

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 26.10.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.8.2018)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2018/970 endrer direktiv 2016/1629 om tekniske regler for fartøy på indre vannveier. Direktiv 2016/1629 legger til grunn at skip som navigerer innlands vannveier skal følge europeisk standard for slike fartøy, ES-TRIN standard (Technical Requirements for Inland Navigations vessel) 2015/1. Det europeiske standardiseringsorganet CESNI har vedtatt en ny versjon av denne standarden, ES-TRIN standard 2017/1. Dermed er det behov for å endre direktiv 2018/1629 slik at det der refereres til de oppdaterte tekniske kravene.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Det er kun medlemsstater som har innlands vannveier som har plikt til å implementere EU-regelverk om innlands vannveier i sin nasjonale lovgivning. I forbindelse med gjennomføring av direktiv 2016/1629 avklarte EFTAs overvåkingsorgan (ESA) at rettsakten i sin helhet ikke skal transformeres i stater som ikke har innlands vannveier, uavhengig av om disse statene har skip som seiler på nettverket av EU innlands vannveier eller ikke. Norge har ikke innlands vannveier, og tråd med langvarig praksis vil rettsakten derfor kunne innlemmes i EØS-avtalen uten at det får konsekvenser for norsk lovgivning.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ikke økonomiske eller administrative konsekvenser.

Vurdering
Endringsdirektivet anses relevant og akseptabelt for innlemmelse i EØS-avtalen.

Status
Rettsakten er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
18.04.2018
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
18.04.2018
Gjennomføringsfrist i EU
07.10.2018
Anvendelsesdato i EU
07.10.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 8, 31.1.2019, p. 101-105
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.09.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
26.10.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
27.10.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
27.10.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018L0970
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro