Tekniske forskrifter for fartøyer på innlands vannvei: endret gjennomføringsdato

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2009/56/EF av 12. juni 2009 om retting av gjennomføringsdatoen for direktiv 2008/126/EF som endrer europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/87/EF om fastsettelse av tekniske forskrifter for fartøyer på innlands vannvei

Commission Directive 2009/56/EC of 12 June 2009 correcting Directive 2008/126/EC amending Directive 2006/87/EC of the European Parliament and of the Council laying down technical requirements for inland waterway vessels, as regards its date of transposition

Siste nytt

EØS-komitevedtak 11.6.2010

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsdirektivet, dansk utgave)

(1) Ifølge artikel 2 i Kommissionens direktiv 2008/126/EF af 19. december 2008 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/87/EF om fastsættelse af tekniske forskrifter for fartøjer på indre vandveje skal medlemsstaterne gennemføre direktiv 2008/126/EF i national ret med virkning fra den 30. december 2008.

(2) Af tekniske grunde blev direktiv 2008/126/EF ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende inden denne dato. Direktiv 2008/126/EF bør derfor berigtiges, hvad angår gennemførelsesdatoen.

(3) For at undgå konkurrenceforvridning og forskelle i sikkerhedsniveauet bør ændringerne i direktiv 2006/87/EF gennemføres hurtigst muligt. Medlemsstaterne bør have en rimelig frist til at gennemføre direktiv 2008/126/EF, efter at det blev offentliggjort den 31. januar 2009.

(4) Bestemmelserne i dette direktiv stemmer overens med udtalelsen fra det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 7 i Rådets direktiv 91/672/EØF af 16. december
1991 om gensidig anerkendelse af nationale bådførercertifikater for transport af varer og personer ad indre vandveje.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
12.06.2009
Gjennomføringsfrist i EU
30.06.2009
Anvendelsesdato i EU
30.06.2009
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 29, 21.5.2015, p. 263-263
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
11.06.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.06.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.06.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009L0056
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro