Tekniske krav og administrative prosedyrer innen sivil luftfart

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 859/2008 av 20. august 2008 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 3922/91 om harmonisering av tekniske krav og administrative prosedyrer innen sivil luftfart

Commission Regulation (EC) No 859/2008 of 20 August 2008 amending Council Regulation (EEC) No 3922/91 as regards common technical requirements and administrative procedures applicable to commercial transportation by aeroplane

Siste nytt

EØS-komitevedtak 29.5.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra EØS-notatet)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordning 859/2008, oppdaterer forordning 3922/91 kapittel III (EU-OPS).

Gjennom forordning 1899/2006 innførte EU felleseuropeiske driftsbestemmelser for operasjon med fly i ervervsmessig luftfart. Dette regelverket omtales som EU-OPS. Forordning 1899/2006 endret forordning 3922/91 om harmonisering av tekniske krav og administrative prosedyrer innen sivil luftfart, ved at EU-OPS ble tatt inn som nytt kapittel III.

Forordning 1899/2006 (EU-OPS) ble gjennomført i norsk rett ved forskrift av 21.02.2008 nr. 189 om gjennomføring av forordning nr 3922/91 om harmonisering av tekniske krav og fremgangsmåter i sivil luftfart med tilleggsbestemmelser om arbeidstid for besetningsmedlemmer.

EU-OPS bygger på JAR-OPS 1 både med hensyn til innhold og oppbygging. Første utgave av JAR-OPS 1 ble utgitt i 1995, og har siden blitt oppdatert jevnlig i takt med den flysikkerhetsmessige utviklingen som finner sted i internasjonal luftfart.

Forordning 1899/2006 (EU-OPS) er basert på JAR-OPS 1 endringsutgave (amendment) 8. Etter vedtakelsen av EU-OPS besluttet EU-kommisjonen i samråd med Air Safety Committee (aktuell ekspert-/komitologi-komite) å foreta to oppdateringer av EU-OPS. Første oppdatering ble gjennomført ved kommisjonsforordning 8/2008, som oppdaterer EU-OPS tilsvarende JAR-OPS 1 endringsversjon 12. Kommisjonsforordning 859/2008 gjennomfører den andre oppdateringen av EU-OPS. Forordningen oppdaterer EU-OPS med 10 tidligere JAA NPAer (dvs. regelendringsforslag fra JAA), som i tiden etter vedtakelsen av EU-OPS ble funnet såpass godt utredet at det var ønskelig å oppdatere EU-OPS med disse. I tillegg oppdaterer forordning 859/2008 EU-OPS med nye krav til ELT (emergency locator transmittor). Dette medfører at EU-OPS blir harmonisert med ICAOs nye krav til ELT i Annex 6.

Kommisjonsforordning 859/2008 trådte i kraft ved kunngjøring i Official Journal den 20.09.2008. I forhold til bestemmelsene som omhandler endringer vedrørende opplæring og trening av kabinpersonell (cabin crew training) samt bestemmelsene om allværsoperasjoner (All Weather Operations), gir forordningen imidlertid en overgansperiode på henvoldsvis ett og tre år.

Merknader
Kommisjonsforordning 859/2008 medfører behov for endring i forskrift som implementerer EU-OPS (forskrift 21 februar 2008 nr. 189), ved at ny forordning tilføyes i inkorporeringsbestemmelsen i forskriftens § 1.

Vurdering
Luftfartstilsynet anser det som positivt at EU gjennom EU-OPS har innført et harmonisert flysikkerhetsregime innen EU-/EØS-området. Som ledd i arbeidet med flysikkerhet mener Luftfartstilsynet at det er viktig at EU-OPS oppdateres i takt med endringene som vedtas av EU.

Gjennomføring av Kommisjonsforordning 859/2008 i norsk rett vil medføre at implementert utgave av EU-OPS blir oppdatert til bedre flysikkerhetsmessig standard, samt at regelverket blir fullt ut harmonisert regelverket innenfor EU-området. Gjennomføring av forordning 859/2008 anses således viktig ut fra flysikkerhetsmessige betraktinger, samt for å sikre norske flyselskaper like betingelser sammenlignet med andre europeiske flyselskaper. Implementering av kommisjonsforordning 859/2008 antas også å medføre at Norge overholder sine forpliktelser etter EØS-avtalen.

Implementering av kommisjonsforordning 859/2008 ventes å medføre begrensede økonomiske og administrative konsekvenser for flyselskapene og Luftfartstilsynet. De største endringene ligger i de nye bestemmelser for Cabin Crew Training og All Weather Operations. Forordningen gir imidlertid som nevnt en overgangsperiode for disse bestemmelsene. Luftfartstilsynet ønsker å tillate at de operatører som ønsker det, kan benytte bestemmelsene vedrørende All Weather Operations fra samme dato som forordningen trer i kraft i Norge. For andre operatører vil det være anledning til en tre års implementeringsperiode. Adgangen til dette følger av forordningen selv, samt uttalelse fra Kommisjonen.

Implementeringen vil bli dekket innenfor berørte aktørers egne budsjettrammer.

Departementet finner at rettsakten er akseptabel og EØS-relevant.

Status

Forutgående prosess i EU:
Forordning 1899/2006 (EU-OPS) ble vedtatt av EU 12. desember 2006. I møte i Air Safety Committee den 22. februar 2007 la Kommisjonen frem forslag om å oppdatere EU-OPS slik at den gjenspeilte JAR OPS 1 endringsversjon 12, samt forslag om å oppdatere EU-OPS med de 10 forannevnte JAA-NPAer og ICAOs seneste krav til ELT. I møtet uttrykte Air Safety Committee enighet om behovet for å foreta en slik oppdatering. Kommisjonen igangsatte deretter dette arbeidet. Det ble besluttet å gjøre dette gjennom to oppdateringsforordninger. Første oppdatering (forordning 8/2008) ble vedtatt 11. januar 2007, og er gjennomført i norsk rett. Utkast til den andre oppdateringen ble lagt frem og diskutert i Air Safety Committee den 6. desember 2007. Kommisjonen startet deretter prosessen med å få denne endringsforordningen oversatt og vedtatt. Planen var at oppdateringen skulle ha 16. juli 2008 som ikrafttredelsestidspunkt. På grunn av forsinkelser både i forbindelse med oversettelse og granskningsprosedyren i Parlamentet og Rådet, ble forordning 859/2008 vedtatt 20. august 2008 og kunngjort i Official Journal 20. september 2008.

Prosessen i Norge:
Luftfartstilsynet har gjennom deltakelse i Air Safety Committee vært kjent med Kommisjonens arbeid med å oppdatere EU-OPS. Luftfartstilsynet har derfor informert markedet om denne prosessen gjennom brev av 15. november 2007, samt ved å ha gjort utkast til oppdatert versjon av EU-OPS tilgjengelig via Luffartstilsynets hjemmeside.

Endringsforskrift om gjennomføring av forordning 859/2008 er sammen med forordningsteksten sendt på høring. Høringsfristen er satt til 7. november 2008. Fristen er fastsatt ut fra at forordningen forventes kjent i markedet.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
20.08.2008
Anvendelsesdato i EU
16.07.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 56, 2.10.2014, p. 915-1128
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
29.05.2009
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.05.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.05.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
02.06.2009
Anvendes fra i Norge
02.06.2009

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008R0859
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro