Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1974 av 14. desember 2018 om endring av forordning (EU) nr. 1178/2011 om fastsettelse av tekniske krav og administrative framgangsmåter for besetninger i sivil luffart i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1139

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1974 of 14 December 2018 amending Regulation (EU) No 1178/2011 laying down technical requirements and administrative procedures related to civil aviation aircrew pursuant to Regulation (EU) 2018/1139 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast (revidert) til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 2.3.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.1.2019)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) 2018/1974 endrer forordning (EU) nr. 1178/2011 som blant annet inneholder krav til trening og opplæring for piloter.

Den nye forordningen fastsetter visse treningskrav - ‘upset prevention and recovery training’ (UPRT) - i forbindelse med pilotutdanningen. 'Upset' er en situasjon der flyet kommer i en situasjon eller posisjon som ikke var forventet. De foreslåtte UPRT treningskravene tar sikte på å gjøre pilotene bedre i stand til å unngå eller håndtere slike uventede ('upset') situasjoner. De nye treningskravene gjelder i hovedsak for utdanning til ervervsmessig/kommersielle flyging, dvs. sertifikattypene CPL (Commercial Pilot Licence), ATPL (Airline Transport Pilot Licence) og MPL (Multi-crew Pilot Licence), men vil også i noe mindre grad gjelde for utdanning til lettere luftfart, dvs. sertifikattypene LAPL (Light Aircraft Pilot Llicence) og PPL (Private Pilot Licence).

Bakgrunnen for regelverksendringen er at enkelte havariundersøkelser har vist behov for mer trening i hvordan slike uventede situasjoner kan unngås eller må håndteres. Endringen er også en harmonisering mot anbefalingene fra FNs luftfartsorganisasjon ICAO.

I tillegg til endringen om UPRT, er det noen mindre endringer i kravene til teoriundervisning. Det er også tydeliggjort kravene for når man skal benytte simulator til trening.

Forordningen påvirker piloter, instruktører, kontrollanter, flyskoler, operatører og Luftfartstilsynet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Endringsforslaget har hjemmel i EASA basisforordning (EU) 2018/1139, som igjen har hjemmel i TFEU artikkel 100.

Forordning (EU) nr. 1178/2011 er gjennomført gjennom forskrift 28. november 2015 nr. 1365 om sertifisering av besetningsmedlemmer. Endringsforordningen må gjennomføres gjennom endring av denne forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Konsekvenser for skoler: For at skolene skal kunne tilby kurs hvor UPRT inngår i treningen, må de ha fly som er spesielt sertifisert for å kunne møte kravene for de øvelsene som inngår i slik trening. Dette kan medføre at skolene må kjøpe inn nytt flymateriell.

For å kunne undervise til UPRT, kreves det også spesiell kompetanse, noe skolene ikke har per i dag. Skolene må derfor videreutdanne noen av sine instruktører.

Forordningen medfører ingen særlige økonomiske konsekvenser for Luftfartstilsynet utover intern opplæring av inspektører som skal godkjenne nye treningsprogrammer som inkluderer UPRT.

Sakkyndige instansers merknader
Fordi ny basisforordning (EU) 2018/1139 ikke er tatt inn i EØS-avtalen, vil ny forordning (EU) 2018/1974 måtte behandles i henhold til EFTA standard prosedyre i forberedelsene til behandling i EØS-komiteen. Etter Luftfartstilsynets oppfatning er det ikke noe i selve innholdet i forordningen som gjør det nødvendig at saken behandles av Spesialutvalget for transport.

Luftfartstilsynet har vurdert UPRT-treningskravene som en endring som med stor sannsynlighet vil øke flysikkerheten. Treningen vil gi elevene en bedre grunnkompetanse og den vil sette dem bedre i stand til å takle uventede situasjoner under flyging.

Luftfartstilsynet finner at forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Luftfartstilsynet har vurdert de foreslåtte UPRT-treningskravene som en endring som med stor sannsynlighet vil øke flysikkerheten. Treningen vil gi elevene en bedre grunnkompetanse og den vil sette dem bedre i stand til å takle uventede situasjoner under flyging.

Luftfartstilsynet mener rettsakten er EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke behov for tilpasningstekst.

Status
Endringsforslaget ble utarbeidet av EASA og ble publisert som Opinion 06/2017 (RMT.0581).

Det var tidligere i prosessen endel uklarhet om forordningen også skulle inkludere endringsforslag publisert gjennom Opinion 05/2017 (re-cast av anneks I, II og III). På et punkt i prosessen ble det derfor fremlagt utkast til en forordning som inneholdt både forslagene i Opinion 06/2017 og forslagene i Opinion 05/2017. Det ble også diskutert om forordningen skulle inkludere et forslag som ikke var del av noen av de to Opinionene, om bruk av anneks II-luftfartøy til skole-/treningsflyging i treningsorganisasjoner. Det ble imidlertid etter behandlingen i EASA-komiteens møte 13.-14. juni 2018, bestemt at de to endringsforslagene fremmet gjennom hhv. opinion 05/2017 og opinion 06/2017 i fortsettelsen likevel skulle behandles som to separate saker og at spørsmålet om bruk av anneks II-luftfartøy skulle behandles videre i tilknytning til Opinion 05/2017, dvs. ikke denne saken.

Forslaget til forordning har vært drøftet i flere møter i EASA- komiteen, hvor Luftfartstilsynet og Samferdselsdepartementet representerer Norge. Diskusjonene viste at forslaget i hovedsak ble støttet av statene.

Forordningen trådte i kraft i EU-landene 9. januar 2019. De nye reglene om UPRT treningskrav iverksettes imidlertid først 20. desember 2019, dvs. ett år etter at forordningen ble vedtatt. Endringen som gjøres i annekset til forordning (EU) nr. 1178/2011 iverksettes også i hovedsak 20. desember 2019, med unntak av enkelte av bestemmelsene knyttet til teoriundervisning som iverksettes fra 31. januar 2022.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.10.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
14.12.2018
Anvendelsesdato i EU
09.01.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.03.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.06.2019
Anvendes fra i Norge
19.06.2019