Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/27 av 19. desember 2018 om endring av forordning (EU) nr. 1178/2011 om fastsettelse av tekniske krav og administrative framgangsmåter for besetninger i sivil luffart i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1139

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/27 of 19 December 2018 amending Regulation (EU) No 1178/2011 laying down technical requirements and administrative procedures related to civil aviation aircrew pursuant to Regulation (EU) 2018/1139 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.1.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Kommissionens forordning (EU) nr. 1178/2011 fastsætter de nærmere regler for visse pilotcertifikater og for konvertering af nationale pilotcertifikater og nationale flymekanikercertifikater til pilotcertifikater samt betingelserne for accept af certifikater fra tredjelande. Forordningen indeholder også regler for piloters helbredsgodkendelser, betingelserne for konvertering af nationale helbredsgodkendelser og certificering af flyvelæger samt bestemmelser om kabinepersonalets helbredsmæssige egnethed.

(2) Gennemførelsen af forordning (EU) nr. 1178/2011 viste, at visse bestemmelser heri indeholder redaktionelle fejl eller er tvetydige. Dette medfører gennemførelsesproblemer og problemer med at opretholde et ensartet niveau for civil luftfartssikkerhed i alle medlemsstater. Disse bestemmelser bør derfor præciseres og rettes.

(3) Under standardiseringsbesøg foretaget af Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur (»agenturet«) og møder i den medicinske ekspertgruppe, som agenturet var vært for, blev der konstateret flere smuthuller i bilag IV til forordning (EU) nr. 1178/2011, der potentielt kan have sikkerhedsmæssige konsekvenser, og som derfor bør lukkes.

(4) Efter ulykken med Germanwings Flight 9525 identificerede Germanwings Task Force under ledelse af agenturet en række sikkerhedsrisici og fremkom med seks anbefalinger for at afbøde disse risici. Fire af disse anbefalinger, nemlig anbefaling 2 »Vurdering af flyvebesætningers mentale sundhed«, anbefaling 3 »Forebyggelse af flyvebesætningers misbrug af alkohol og andre psykoaktive stoffer«, anbefaling 4 »Uddannelse, tilsyn og netværk af flyvelæger« og anbefaling 5 »Etablering af et europæisk flyvemedicinsk dataregister«, vedrører ændringer af reglerne om helbredsgodkendelser af flyvebesætninger i forordning (EU) nr. 1178/2011. Det er hensigtsmæssigt at, at der nu følges op på disse fire anbefalinger.

(5) Bestemmelserne i forordning (EU) nr. 1178/2011 vedrørende helbredskrav og flyvemedicinsk undersøgelse bør tilpasses til de relevante bestemmelser i Kommissionens forordning (EU) 2015/340.

(6) Agenturet forelagde Kommissionen udkastet til gennemførelsesbestemmelser sammen med sin udtalelse 09/2016.

(7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 127, i forordning (EU) 2018/1139 —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
19.12.2018
Anvendelsesdato i EU
30.01.2019
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet