Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/359 av 4. mars 2020 om endring av forordning (EU) No 1178/2011 om fastsettelse av tekniske krav og administrative framgangsmåter for besetninger i sivil luftfart i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/359 of 4 March 2020 amending Regulation (EU) No 1178/2011 laying down technical requirements and administrative procedures related to civil aviation aircrew pursuant to Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 28.4.2023 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.4.2020)

Sammendrag av innhold
Regelverket innfører nye regler i forordning (EU) nr. 1178/2011 som letter tilgangen for General Aviation (GA) piloter til å fly etter instrumentflygereglene (IFR). Dette skal oppnås ved å introdusere en Basic Instrument Rating (BIR) som erstatter reglene om en-route IFR rating. Sentralt til BIR er at trening skal være kompetansebasert, fleksibel og tirettelagt til GA piloters behov. Dette innebære at det er ingen minimum timekrav, kandidatene vil gå videre til neste skill test når de er klar og de kan selv velge hvilken skill test/module de ønsker å ta videre.

I tillegg fjernes de delene av regelverket som gjelder seilfly og ballong som er overført til forordning (EU) 2018/1976 (seilfly) og forordning (EU) 2018/395 (Ballong). Målsettingen er å gjøre regelverket for seilfly og ballong bedre tilgjengelig for målgruppen. Etter EASAs vurdering vil sikkerheten for seilfly og ballong ikke bli svekket.

Regelverket er et resultat av EASA rulemaking task (RMT) RMT.0677, som er fremmet under opinion 01/2019 (A) og (B). Formålet med regelverket er å innføre enklere krav for GA piloter.

Opinion 01/2019 (A) og (B) kombinert tre RMTer: RMT.0677, RMT.0654 og RMT.0701, som omhandler i hovedsak:

• Nye regler i forordning (EU) nr. 1178/2011 som letter tilgangen for General Aviation (GA) piloter til å fly etter instrument flight rules (IFR). Dette skal oppnås ved å introdusere en Basic Instrument Rating (BIR). Dette skal erstatte reglene om en-route IFR rating; og

• Flytting av sertifikatkravene for ballong og seilfly fra forordning (EU) nr. 1178/2011 anneks I (Part-FCL) til henholdsvis forordning (EU) 2018/395 Anneks III Part- BFCL (Balloon flight crew licensing) og forordning (EU) 2018/1976 Anneks III Part-SFCL (Sailplane flight crew licensing).

Disse RMTer har blitt vedtatt som hhv. forordning (EU) 2020/357, forordning (EU) 2020/358 og forordning (EU) 2020/359.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av de nye endringsforordningene vil innebære behov for endring forskrift 28. november 2015 nr. 1365 om sertifisering av besetningsmedlemmer. Saken tilhører gruppe 2.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Regelverket innfører en ny Basic Instrument Rating. Dette har visse kostnader for de pilotene som tar i bruk denne muligheten. Samtidig letter dette muligheten for de pilotene det er tale om her til å fly etter instrumentflygereglene, noe som kan være positivt for den enkelte pilot og generelt for flysikkerheten.

Det er visse kostnader knyttet til kompetanseheving, endringer av prosedyrer og rutiner og lignende. Det antas at gjennomføringen av endringene kan gjennomføres innenfor gjeldende budsjettrammer.

Sakkyndige instansers merknader
Luftfartstilsynet vurderer at regelverket er EØS-relevant og akseptabelt.

Vurdering
Luftfartstilsynet ser positivt på regelverket. De nye reglene vil medføre en bedre tilrettelegging av reglene og bidra til å gjøre regelverket bedre tilgjengelig for målgruppen. Lettelsene som foreslås vil medføre at reglene blir mer proporsjonale i forhold til aktiviteten som utøves.

Luftfartstilsynet vurderer at regelverket , slik det nå lyder, er EØS-relevant og akseptabelt. Det er per idag ikke identifisert behov for tilpasningstekst.

Andre opplysninger

Ansvarlig nasjonale myndigheter
Luftfartstilsynet er ansvarlig nasjonal luftfartsmyndighet etter følgende:

• Forordning (EU) nr. 1178/2011 om sertifisering av besetningsmedlemmer, inkludert bestemmelser for seilfly og ballong i Anneks IV (Part-MED)

• Forordning (EU) nr. 2018/1976 om luftfart med seilfly - operative bestemmelser

• Forordning (EU) nr. 2018/395 om luftfart med ballong - operative bestemmelser

Norsk luftsportstilsyn er ansvarlig nasjonal luftfartsmyndighet etter følgende:

• Forordning (EU) nr. 1178/2011 så langt det gjelder bestemmelser for seilfly og ballong

• Forordning (EU) nr. 2018/1976 så langt det gjelder bestemmelser om sertifisering av besetningsmedlemmer for seilfly og tilsyn med Declared Training Organisations (DTO)

• Forordning (EU) nr. 2018/395 så langt det gjelder bestemmelser om sertifisering av besetningsmedlemmer for ballong og tilsyn med Declared Training Organisations (DTO)

Status
Regelverket er utarbeidet av EASA, og er drøftet i tre møter i EASA komiteen. Luftfartstilsynet og Samferdselsdepartementet representerer Norge i EASA komiteen. Diskusjonene viste at det er bred støtte til regelverket.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
24.10.2019
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
04.03.2020
Anvendelsesdato i EU
08.04.2020
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
10.03.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
28.04.2023
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge og Liechtenstein (av forordning 2018/1139)

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
14.10.2020
Anvendes fra i Norge
14.10.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R0359
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro