Tekniske spesifikasjoner for elektroniske skipsmeldinger for kanaltrafikk

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 689/2012 av 27. juli 2012 som endrer forordning (EF) nr. 415/2007 om tekniske spesifikasjoner for elektronisk rapportering fra skip på innlands vannveier i henhold til direktiv 2005/44/EF om harmoniserte elveinformasjonstjenester (RIS) på innlands vannveier i Fellesskapet artikkel 5

Commission Implementing Regulation (EU) No 689/2012 of 27 July 2012 amending Regulation (EC) No 415/2007 concerning the technical specifications for vessel tracking and tracing systems referred to in Article 5 of Directive 2005/44/EC of the European Parliament and of the Council on harmonised river information services (RIS) on inland waterways in the Community

Siste nytt

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.10.2012)

Sammendrag av innhold
Forordningen endrer Forordning 415/2007 ved at sistnevnte får et oppdatert teknisk vedlegg. Forordningen fastsetter tekniske spesifikasjoner for skipssporingssystemer som angitt i direktiv 2005/44/EF om harmoniserte elveinformasjonstjenester (RIS) artikkel 5. Direktivet er tatt inn i EØS-avtalen, se vedlegg XIII pkt 49a. Det framgår imidlertid av direktivets artikkel 12 at bare medlemsstater som har indre vannveier har plikt til å gjennomføre direktivet. Norge har pr. definisjon ikke innlands vannveier og skal følgelig ikke gjennomføre direktivet eller forordning 689/2012 som utfyller direktivet.

Rettsakten skal ikke gjennomføres og har av den grunn ikke vært på høring.

Vurdering
Kommisjonsforordning 689/2012 som endrer Forordning 415/2007 som referert til i Direktiv 2005/44 artikkel 5 er EØS relevant for det tilfellet at en EFTA stat har eller vil opprette innenlandske vannveier. ESA vedtok i 1996 samme prosedyrer som EU-kommisjonen ved å legge til grunn at EFTA-stater som ikke har innlands vannveier eller flåte til slik transport under nasjonalt flagg, ikke er pålagt å implementere rettsaktene om innlands vannveier.

Det følger av direktiv 2005/44 artikkel 12 at bare medlemsland som har innenlands vannveier har plikt til å gjennomføre direktivet. Norge har ikke indre vannveier og skal således ikke gjennomføre forordningen.

Kommisjonsforordningen er EØS relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt 27 juli 2012 og publisert i Official Journal 28 juli 2012.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
27.07.2012
Anvendelsesdato i EU
17.08.2013

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 6, 26.1.2017, p. 382-383
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.12.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
01.02.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.02.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
17.08.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0689
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro