Tekniske spesifikasjoner for interoperabilitet av konvensjonelle tog i det transeuropeiske jernbanesystemet

Tittel

Kommisjonsvedtak 2009/107/EF av 23. januar 2009 om endring av vedtak 2006/861/EF og 2006/920/EF om tekniske spesifikasjoner for interoperabilitet for delsystemer i det transeuropeiske jernbanesystemet for konvensjonelle tog

Commission Decision 2009/107/EC of 23 January 2009 amending Decisions 2006/861/EC and 2006/920/EC concerning technical specifications of interoperability relating to subsystems of the trans-European conventional rail system

Siste nytt

Norske forskrifter kunngjort 27.5.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.6.2011)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsvedtak 2009/107/EF av 23. januar 2009 om endring av vedtak 2006/861/EF og 2006/920/EF vedrørende den tekniske spesifikasjonen for interoperabilitet for delsystemer av det transeuropeiske konvensjonelle jernbanesystemet (heretter vedtaket) gjennomfører enkelte nødvendige endringer i de nevnte rettsaktene basert på utviklingen innenfor området.

Vedtaket består av fortale, fem artikler og to vedlegg.

Artikkel 1 angir endringene i vedtak 2006/861/EF:

* Det tas inn en ny artikkel som gir Det europeiske jernbanebyrået (ERA) hjemmel til å fastsette og publisere tekniske dokumenter, såkalte «ERA Technical Document», som vil utgjøre innholdet i enkelte vedlegg. Denne typen dokumenter er aktuelle for vedlegg LL (som er nytt gjennom vedtaket), vedlegg P og vedlegg JJ til vedtak 2006/861/EF. Endringer i disse vedleggene er gitt som vedlegg I til vedtaket.

* Vedlegget til vedtak 2006/861/EF utgjør den tekniske spesifikasjonen for interoperabilitet for delsystemet godsvogner (TSI WAG). Vedtaket endrer følgende i TSI WAG: Punkt 4.2.3.3.2, punkt 4.2.3.4.2.1, punkt 4.2.3.4.2.2, nytt punkt 6.2.3.2.1.4, punkt 7.6, vedlegg B, vedlegg L, vedlegg P, vedlegg JJ og nytt vedlegg LL.

Artikkel 2 angir endringene i vedtak 2006/920/EF:

* Vedlegg P.5 til vedtak 2006/920/EF endres som angitt i vedlegg II til vedtaket. Det fastsetter hvordan godsvogner skal merkes for å angi deres samtrafikkevne.

Artikkel 3 fastsetter at «TEN»-merking på godsvogner som er tatt i bruk før vedtaket trer i kraft må fjernes innen 31. desember 2010 hvis denne merkingen ikke er i tråd med det som fremgår av vedlegg II.

I følge artikkel 4 trer vedtaket i kraft 1. juli 2009, og artikkel 5 angir at vedtaket er rettet mot EUs medlemsstater.

Administrative og økonomiske konsekvenser
Ordningene som innføres vil kunne føre til enklere godkjenningsprosedyrer m.v. for godsvogner. Berørte aktører vil dermed samlet sett kunne få administrative og økonomiske besparelser som følge av gjennomføringen av vedtaket. Dette vil i en viss grad kunne være tilfelle også for Statens jernbanetilsyn som godkjenningsmyndighet.

Vurdering
Vedtaket er EØS-relevant og akseptabelt for Norge. Det er fra 23. mai 2011 gjennomført i norsk rett.

Status
Vedtaket ble vedtatt 23. januar 2009 og vil etter artikkel 4 tre i kraft i EU fra 1. juli 2009.

Det ble 20. mai 2011 tatt inn i EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 37k og 37l ved EØS-komiteens beslutning 52/2011. 23. mai 2011 fastsatte Statens jernbanetilsyn endringsforskrift til forskrift 25. april 2008 nr. 412 om gjennomføring av vedtak 2006/920/EF av 11. august 2006 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder for delsystemet « drift og trafikkstyring » i det transeuropeiske jernbanesystemet for konvensjonelle tog (TSI-drift og trafikkstyring) som gjennomfører vedtaket som forskrift, med ikrafttreden samme dag. Vedtaket er også gjennomført i forskrift om gjennomføring av vedtak 2006/861/EF av 28. juli 2006 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder for delsystemet « rullende materiell - godsvogner » i det transeuropeiske jernbanesystemet for konvensjonelle tog (TSI-rullende materiell - godsvogner), siden vedtaket endrer begge de nevnte TSIene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
23.01.2009
Anvendelsesdato i EU
01.07.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 64, 22.10.2015, p. 383-398
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
20.05.2011
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
21.05.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
21.05.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.05.2011
Anvendes fra i Norge
23.05.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009D0107
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro