Tekniske spesifikasjoner for lokomotiver og passasjervogner for samtrafikkevnen i det europeiske jernbanesystem

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1302/2014 av 18. november 2014 om en teknisk spesifikasjon for samtrafikkevnen for lokomotiver og passasjervogner i delsystemet Rullende materiell til Det transeuropeiske jernbanesystem

Commission Regulation (EU) No 1302/2014 of 18 November 2014 concerning a technical specification for interoperability relating to the ‘rolling stock — locomotives and passenger rolling stock’ subsystem of the rail system in the European Union

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 24.07.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.8.2015 )

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordning (EU) nr. 1302 av 18. november 2014 om en teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne for delsystemet "rullende materiell - lokomotiver og rullende materiell for passasjertransport" i jernbanesystemet i Den europeiske union (heretter bare forordningen) ble publisert i EU-tidende 12. desember 2014. Forordningens vedlegg utgjør den nye TSI for lokomotiver og rullende materiell for passasjertrafikk, som går under kortnavnet TSI LOC & PAS. Forordningen erstatter beslutning 2008/232/EF og beslutning 2011/291/EU, og slår dermed sammen bestemmelsene som før har vært delt etter konvensjonell jernbane og høyhastighetstog. I tillegg blir virkeområdet utvidet til å gjelde hele jernbanesystemet i EU. Videre lukkes enkelte åpne punkter, bl.a. på områdene sporføringsteknikk og sporføringsegenskaper. I den nye TSIen er det også gjennomført forenklinger/klargjøringer samt oppdateringer på bakgrunn av den tekniske utviklingen på området.

TSIen inneholder detaljerte funksjonelle spesifikasjoner for utforming, drift og vedlikehold av delsystemet rullende materiell, for at materiellet skal oppfylle de grunnleggende kravene til samtrafikkevne. Videre inneholder den bestemmelser om fremgangsmåter for verifisering av samsvar med kravene, og angir hvordan kravene skal gjennomføres.

TSIen kommer i utgangspunktet til anvendelse på nytt materiell som tas i bruk fra 1. januar 2015, eller ved fornyelse og oppgradering av eksisterende materiell som angitt i samtrafikkforskriften § 18. Den gjelder for følgende typer rullende materiell:

1. Togsett med trekkraft fra elektrisitet eller forbrenning
2. Lokomotiver med trekkraft fra elektrisitet eller forbrenning
3. Passasjervogner
4. Mobilt jernbaneutstyr for bygging eller vedlikehold av jernbaneinfrastruktur ("arbeidsmaskiner")

Beslutning 2008/232/EF og 2011/291/EU oppheves fra 1. januar 2015. Kravene i TSIene som følger av beslutningene 2008/232/EF og 2011/291/EU kan fortsatt komme til anvendelse i en overgangsperiode. Det kan frem til 31 mai 2017 brukes EF-verifiseringserklæring for et delsystem som inneholder samtrafikkomponenter som ikke har EF-erklæring om samsvar eller bruksegnethet under visse forutsetninger nevnt i pkt. 6.3 i TSIen. De nasjonale sikkerhetsmyndighetene skal rapportere om dette til Det europeiske jernbanebyrået (ERA) i den årlige rapporteringen. Videre angir artikkel 11 i hvilke tilfeller de to beslutningene fortsatt gjelder. Bl.a. vil eksisterende verifiseringserklæringer og typesamsvarserklæringer utstedt etter beslutningene 2008/232/EF og 2011/291/EF fortsatt være gyldige i henhold til artikkel 9 i forordningen, og kravene til støy og sidevind for høyhastighetsmateriell fortsetter å gjelde som angitt i kapittel 7 i TSIen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
I henhold til EØS-komiteens beslutning nr. 187/2015 av 10. juli 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) er kommisjonsforordning (EU) nr. 1302/2014 innlemmet i EØS-avtalen. Forordningen.er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift av 23. juli 2015 nr. 913 med hjemmel i jernbaneloven. Det har vært EØS-tilpasninger for Norge til de beslutningene som nå oppheves, og også for den nye TSI LOC & PAS har det vært behov for å videreføre EØS-tilpasninger med særtilfeller for Norge. Statens jernbanetilsyn har drøftet disse tilpasningene med ERA og oversendt den endelige oversikten over disse tilpasningene til ERA som igjen har angitt i oversendingen av TSI-utkastet til Kommisjonen hvilke tilpasninger som er aktuelle for Norge. I henhold til EØS-komiteens beslutning foreligger det EØS-tilspasninger vedrørende profil for strømavtager, statisk og dynamisk kraft på strømavtageren, energiforstyrrelse i vekselstrømsystem/kjørestrømsystem, og for klimatiske forhold (angitt temperatursone mv.). De norske tilpasningene er så langt det passer harmonisert med medlemsstatenes særtilfeller slik de er angitt i kapittel 7 i TSIen, særlig de som gjelder for Sverige og Finland.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Ettersom Norge har fått akseptert nødvendige tilpasninger, vil forordningen og den nye TSIen innebære begrensede administrative og økonomiske konsekvenser for det private og for det offentlige. Endringene som følger av den nye TSIen anses å gi visse administrative besparelser siden den slår sammen to TSIer og harmoniserer kravene ytterligere. Forpliktelsen til å etterleve kravene i TSIen følger av de tidligere beslutningene, og kan derfor ikke anses å gi noen nye byrder for berørte aktører.

Sakkyndige instansers merknader
Utkastet til TSI har vært på høring februar 2013, og det har vært avholdt informasjonsmøte med berørte aktører. Her har bl.a. behovet for tilpasninger blitt drøftet. EU-siden har akseptert de nødvendige tilpasningene til rettsakten.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel. Norge har fått aksept for nødvendige tilpasninger.

Status
Forordningen er vedtatt 18. november 2014 og publisert i EU-tidende 12. desember 2014. Den trådte i kraft i EU 1. januar 2015. Forordningen er innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 187/2015 av 10. juli 2015 og gjennomført i norsk rett gjennom forskrift av 23. juli 2015 nr. 913.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
18.11.2014
Anvendelsesdato i EU
01.01.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 18, 22.3.2018, p. 56-221
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
06.05.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
10.07.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.07.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.07.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.07.2015
Anvendes fra i Norge
23.07.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R1302
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro