Tekniske spesifikasjoner for medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2011/869/EU av 20. desember 2011 som endrer vedtak 2002/364/EF om felles tekniske spesifikasjoner for medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk

Commission Decision 2011/869/EU of 20 December 2011 amending Decision 2002/364/EC on common technical specifications for in vitro diagnostic medical devices

Siste nytt

EØS-komitevedtak 28.9.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.3.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer Kommisjonsvedtak 2002/364/EF om felles tekniske spesifikasjoner for in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr. In vitro-diagnostisk medisinsk utstyr kan være et reagens, et reagensprodukt, en kalibrator, testsett, instrument etc. for å ta prøver av blod og vevsdonasjoner. Tekniske spesifikasjoner brukes til å teste ytelsen av IVD-utstyr.

De felles tekniske spesifikasjonene er hjemlet i direktiv 98/79/EF art 5. nr. 3. Denne bestemmelsen sier at IVD utstyr, som er nevnt i vedlegg II liste A eller B, ansees for å være sikkert og trygt dersom utstyret er konstruert og fremstilt i henhold til de felles tekniske spesifikasjonene. Det er selve vedlegget til vedtak 2002/364/EF, som inneholder de tekniske spesifikasjonene, som nå endres.

Kommisjonen har besluttet å tilføye en ny test for Creutzfeldt Jakobs sykdom (vCJD) i vedlegg II liste A til direktiv 98/79/EF. Endringen ble vedtatt av Kommisjonen i direktiv 2011/100/EU. Med bakgrunn i ny viten og forskning utarbeides nå felles tekniske spesifikasjoner for blodscreening/prøvetaking for Creutzfeldt-Jakob sykdom (vCJD). Denne endringen medfører en oppdatering av vedlegget til vedtak 2002/364/EF som lister opp de tekniske spesifikasjonene for IVD-utstyr.

Merknader
Aktuelt regelverk er lov 12. januar 1995 nr. 6 om medisinsk utstyr og forskrift 15. desember 2005 nr. 1690 om medisinsk utstyr. På grunn av sitt særskilte tekniske innhold er de felles spesifikasjoner ikke inntatt i sin helhet i forskrift om medisinsk utstyr. Derimot er det tatt inn et krav i forskriften § 3-2 annet ledd at produsenter av IVD-utstyr skal overholde de tekniske spesifikasjonene som er publisert i De Europeiske Fellesskapets Tidende (Official Journal). På denne måten tas de tekniske spesifikasjonene inn i norsk forskrift med en henvisning. Rettsakten medfører ingen regelverksendring. Det forventes heller ikke at rettsakten får noen økonomiske eller adminstrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten skal vurderes av spesialutvalget for helse.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt av Kommisjonen, men ikke behandlet i EØS-komiteen. Helsedirektoratet følger utviklingen på IVD-området med sin deltakelse i EU-Kommisjonens arbeidsgruppe om in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr. Rettsakten skal behandles videre i spesialutvalget for helse etter skriftlig prosedyre.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
20.12.2011
Anvendelsesdato i EU
01.07.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 26, 27.4.2017, p. 230-231
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
19.06.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
28.09.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
01.11.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011D0869
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro