Tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevnen til EUs jernbanesystem knyttet til telematikkanvendelser for godstog: gjennomføringsbestemmelser om endringsstyring

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/778 av 16. mai 2019 om endring av kommisjonsforordning (EU) nr. 1305/2014 med hensyn til endringsstyring

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/778 of 16 May 2019 amending Regulation (EU) No 1305/2014 as regards Change Control Management

Siste nytt

EØS-komitebeslutning ratifisert av Liechtenstein. Beslutningen trer i kraft 1.6.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.9.2022)

Sammendrag av innhold
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/778 av 16. mai 2019 om endring av forordning (EU) nr. 1305/2014 hva gjelder endringskontroll (forordningen) gjør endringer i vedleggene til forordning (EU) nr. 1305/2014 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet "telematikkprogrammer for godstransport" (TSI TAF). Forordningen angir en metode for styring av endringer i spesifikasjonene for delsystemet. Dette skal sikre en grundig analyse av kostnader og nytte ved endringer, og at endringer gjennomføres på en kontrollert måte. Disse prosessene skal styres av EUs jernbanebyrå (ERA), i samråd med medlemsstatene og representative organer fra jernbanebransjen. Hvis man kommer til at det er behov for endringer i TSI TAF, skal disse legges frem for EU-kommisjonen og behandles i RISC-komiteen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningens vedlegg I medfører endringer i teksten i punkt 7.2 i forordning (EU) nr. 1305/2014 (ny TSI TAF). Forordningens vedlegg II medfører endringer i lista over tekniske dokumenter som spesifiserer delsystemer nærmere. Forordningen ble gjennomført samtidig som forordning (EU) nr. 1305/2014 og forordning (EU) 2018/278, og i samme forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen har minimale økonomiske og administrative konsekvenser. Metoden for styring av endringer legger opp til en mer kostnadseffektiv gjennomføring av fremtidige endringer i spesifikasjonene for delsystemet, og at man hensyntar brukernes behov. Dette bør kunne forventes å gi positive virkninger for brukerne av delsystemet.

Sakkyndige instansers merknader
Statens jernbanetilsyn er positive til endringene.

Vurdering
Forordningen innfører en metode for bedre styring med endringer i de tekniske spesifikasjonene for delsystemet telematikkaplikkasjoner for godstransport. Dette skal gi mer brukerorientering og bedre kost/nyttevurderinger av fremtidige endringer i delsystemet. Dette er egnet til å gi positive virkninger for muligheten til å utvikle gode systemer for godstransporten i det europeiske jernbaneområdet.

Forordningen er EØS-relevant og akseptabel for Norge.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 16. mai 2019, og trådte i kraft 16. juni 2019.

Rettsakten ble gjennomført i Norge i forskrift 8. september 2021, sammen med forordning (EU) nr. 1305/2014 og forordning (EU) 2018/278. Den norske forskriften ble 27. september 2021 oppdatert med EØS-henvisninger. Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 24. september 2021, og EØS-komitebeslutningen og forskriften som gjennomfører rettsakten i norsk rett trådte i kraft 1. juni 2022.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.05.2019
Anvendelsesdato i EU
16.06.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
04.03.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
24.09.2021
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Liechtenstein (av direktiv 2012/34/EU) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.06.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.06.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
08.09.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R0778
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro