Tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevnen til EUs jernbanesystem knyttet til telematikkanvendelser for godstog

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1305/2014 av 11. desember 2014 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevnen med hensyn til delsystemet telematikkapplikasjoner for godstransport i jernbanesystemet i EU og oppheving av forordning (EF) nr. 62/2006

Commission Regulation (EU) No 1305/2014 of 11 December 2014 on the technical specification for interoperability relating to the telematics applications for freight subsystem of the rail system in the European Union and repealing the Regulation (EC) No 62/2006

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 4.3.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.01.2015)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordningen omhandler tekniske spesifikasjoner for samtrafikk med hensyn til delsystemet telematikkapplikasjoner for godstransport i EUs jernbanesystem og opphever forordning (EF) Nr. 62/2006 (TSI TAF). Formålet med forordningen er å legge forholdene til rette for enklere sømløs informasjonsutveksling innen godstransport i det europeiske jernbanesystemet, uavhengig av land og operatør. Dette vil styrke konkurranseevnen for godstransport med jernbane. TSIen inneholder grunnleggende krav til systemer og grensesnitt som skal etableres av de ulike aktørene. Målet er å ved hjelp av informasjonsutveksling styre godssendinger som påvirkes av et stort antall grensesnitt.

Det europeiske jernbanebyrået ERA skal på sin nettside legge ut informasjon/dokumentasjon som er nødvendig for sømløs informasjonsutveksling mv. ERA skal informere om utviklingen til Kommisjonen, og Kommisjonen skal gjennom RISC-komiteen informere medlemsstatene om den tekniske utviklingen i henhold til forordningen.

En styringskomité, bestående av aktørene i markedet, ERA og EU-kommisjonen, skal utarbeide en gjennomføringsplan for TSIen.

Et nasjonalt kontaktpunkt, som er utpekt i det enkelte medlemsland, skal påse at de grunnleggende kravene i kapittel III i vedlegget til forordningen følges opp av jernbaneforetak, infrastrukturforvaltere og vogneiere. I Norge er Jernbaneverket utpekt som nasjonalt kontaktpunkt for TSI - TAF. Medlemsstatene skal senest 31. desember 2018 sende en rapport til EU-kommisjonen om gjennomføring av forordningen. Rapportene fra medlemslandene skal drøftes i RISC-komiteen.

Forordningen trer i kraft 1. januar 2015. Samtidig oppheves forordning (EF) nr. 62/2006 med senere endringer.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen kan gjennomføres i norsk rett gjennom forskrift fastsatt av Statens jernbanetilsyn og med hjemmel i jernbaneloven og samtrafikkforskriften. Forskriften som gjennomfører forordning (EF) nr. 62/2006 oppheves.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen antas ikke å innebære nye særskilte kostnader eller forpliktelser for det offentlige eller det private. Kostnadene ved opprettelsen av systemet som skal håndtere telematikkapplikasjonene er behandlet i Prop. 133 S (2013-2014) som gjaldt fase 1 av gjennomføringen av TSI TAF. Endringene som forordningen medfører gir ikke særskilte økninger i kostnaden ved implementeringen av systemet.

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen har vært forelagt Jernbaneverket som ikke har særskilte kommentarer, da det ikke synes å være store endringer eller nye krav i den nye forordningen sammenlignet med tidligere versjoner.

Vurdering
Forordningen er en videreføring/videreutvikling av forpliktelsene i forordning (EF) nr. 62/2006 med senere endringer. Forordningen medfører ikke nye forpliktelser av betydning, og har ikke økonomiske og administrative konsekvenser av betydning.

Stortinget er varslet om de økonomiske og administrative konsekvensene av TSI TAF som helhet i Prop 133 S (2013-2014) som ble behandlet i Stortinget høsten 2014.

Forordningen anses som EØS-relevant og akseptabel, og kan plasseres i gruppe 2 og gjennomføres i forskrift fastsatt av Statens jernbanetilsyn.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 20

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
11.12.2014
Anvendelsesdato i EU
01.01.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
04.03.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet