Teknologi for utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1168 av 6. august 2020 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/587 med hensyn til effektivt utvendig lys med bruk av lysemitterende dioder på personbiler som kan kjøres på visse alternative drivstoffer

Commission Implementing Decision (EU) 2020/1168 of 6 August 2020 amending Implementing Decision (EU) 2016/587 as regards efficient vehicle exterior lighting using light emitting diodes in passenger cars capable of running on certain alternative fuels

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 22.2.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.2.2021)

Sammendrag av innhold
Den 19 november 2019 sendte produsentene (se opprinnelig dokument) i felleskap en anmodning i henhold til artikkel 12a i kommisjons gjennomføringsforordning (EU) 725/2011 om endring av kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2016/587. Slik at effektiv utvendig belysning av kjøretøyet ved bruk av lysdioder (LED) er godkjent som en innovativ teknologi. I henhold til beslutning dekker belysningen i personbiler som kan kjøre på visse alternative drivstoff.

Søkerne har spesielt bedt om at gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/587 dekker utvendig belysning av kjøretøyer ved bruk av LED i personbiler som kan kjøre på LPG, CNG eller E85. Samt at visse faktorer i testmetoden for å bestemme CO2 besparelser justeres deretter. I lys av økende bruk av LPG og CNG i nye personbiler, er det hensiktsmessig å presisere at CO2 besparelser som følge av bruk av effektiv utvendig LED belysning i kjøretøy som kan kjøre på slike drivstoff, bør tas i betraktning som CO2 besparelser som oppnås ved innovativ teknologi. Når det gjelder E85, på grunn av den begrensede tilgjengeligheten på unionsmarkedet som helhet, bør dette drivstoffet ikke skilles fra bensin i forbindelse med metoden for å bestemme CO2 besparelsene.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Beslutningen foreslås gjennomført i forskrift om krav til CO₂-utslipp mv. for produsenter av person- og varebiler (forskriften implementerer EUs forordninger 443/2009 og 510/2011 samt avledede rettsakter).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Implementeringen antas ikke å få økonomiske konsekvenser av betydning for private eller offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere beslutningen i norsk regelverk. Beslutningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader
Statens vegvesen vurderer beslutningen som relevant og akseptabel for Norge.

Vurdering
Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Status
Beslutningen ble vedtatt 6.august 2020 og trådte i kraft i EU 27.august 2020.

Jf tidligere avklaringer er det ikke behov for å sende beslutningen på offentlig høring.

Beslutningen ble tatt inn i EØS-avtalen på EØS-komiteens møte den 5. februar 2021, beslutning nr. 79/2021. Endringsforskrift ble vedtatt 11/2, kunngjort 13/2 og Form 1 ble sendt ESA den 15.02.21.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
06.08.2020
Anvendelsesdato i EU
27.08.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
28.10.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2021
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island (av forordning (EU) 2019/631) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.02.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.02.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.02.2021
Anvendes fra i Norge
11.02.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020D1168
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro