Teknologi for utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1339 av 23. september 2020 om godkjenning i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/631 av effektive utvendige lys med lysemitterende dioder som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra visse lette nyttekjøretøyer med henblikk på den globalt harmoniserte prøvingsprosedyren for lette kjøretøyer

Commission Implementing Decision (EU) 2020/1339 of 23 September 2020 on the approval pursuant to Regulation (EU) 2019/631 of the European Parliament and of the Council of efficient vehicle exterior lighting using light emitting diodes as an innovative technology for reducing CO2 emissions from certain light commercial vehicles in relation to the Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 22.2.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.2.2021)

Sammendrag av innhold
Den 19 desember 2019 sendte en rekke produsenter i felleskap en søknad om godkjenning i samsvar med artikkel 11 i forordning 2019/631. Søknaden gjaldt konkret godkjenning av effektiv utvendig belysning av kjøretøy ved bruk av lysdioder (effektiv utvendig LED-lys) som en innovativ teknologi for å redusere CO2 utslipp fra forbrenningsmotordrevne lette nyttekjøretøyer som kan kjøre på bensin, diesel og visse alternative drivstoff.

Den 20 februar 2020, sendte Renault SA en tilleggssøknad på vegne av søkerne om bruk av den samme teknologien i visse NOVC-HEV i kategori N1. Siden søknad og tilleggssøknaden refererer til den samme innovative teknologien (og søknaden gjelder de samme produsentene) , har Kommisjonen vurdert at det er hensiktsmessig å ta opp både søknaden og tilleggssøknad i ett vedtak.

Etter en konkret vurdering av de foreliggende opplysninger legger Kommisjonen til grunn at effektivt eksteriør LED lys eller passende kombinasjoner av dem oppfyller kriteriene som er nevnt i artikkel 11 i forordning (EU) 2019/631 og gjennomføringsforordning (EU) nr. 427/2014 (dvs. gir en reduksjon i CO2 utslipp på minst 0,5 g CO2/km sammenlignet med samme sett med utvendige lys). Søknaden referer også til breddemarkeringslykt og sidemarkeringslykt, siden lysene ikke slås på under målingene som utføres som en del av lysets WLTP-test. Det er også hensiktsmessig å godkjenne bruken av effektive utvendige LED-lys i disse lysene. Produsentene bør ha muligheten til å søke en typegodkjenningsmyndighet om sertifisering av CO2 besparelser fra bruk av effektive utvendige LED-lys hvis betingelsene i denne beslutning er oppfylt.

CO2 besparelsen fra den innovative teknologien som er sertifisert med henvisning til denne beslutning, kan derfor tas med i beregningen av produsentenes gjennomsnittlige spesifikke CO2 utslipp fra kalenderåret 2021 og utover.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Beslutningen foreslås gjennomført i forskrift om krav til CO₂-utslipp mv. for produsenter av person- og varebiler (forskriften implementerer EUs forordninger 443/2009 og 510/2011 - som erstattet ved forordning (EU) 2019/631) - samt avledede rettsakter).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Implementeringen antas ikke å få økonomiske konsekvenser av betydning for private eller offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere beslutningen i norsk regelverk. Beslutningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader
Statens vegvesen vurderer beslutningen som relevant og akseptabel for Norge.

Vurdering
Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger
Statens vegvesen sitt datasystem for typegodkjenninger/Autosys er tilrettelagt for å motta informasjon om innovativ miljøteknologi og CO2-besparelser.

Statens vegvesen rapporterer årlig til EU-kommisjonen informasjon om tekniske data for nyregistreringer i Norge i henhold til forordning 443/2009 og tilhørende rettsakter.

Status
Beslutningen ble vedtatt 23.september 2020 og trådte i kraft i EU 18.oktober 2020.

Jf tidligere avklaringer er det ikke behov for å sende beslutningen på offentlig høring.

Beslutningen ble tatt inn i EØS-avtalen på EØS-komiteens møte den 5. februar 2021, beslutning nr. 78/2021. Endringsforskrift ble vedtatt 11/2, kunngjort 13/2 og Form 1 ble sendt ESA den 15.02.21.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
23.09.2020
Anvendelsesdato i EU
18.10.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
25.11.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.02.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.02.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.02.2021
Anvendes fra i Norge
11.02.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020D1339
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro