Telematikkprogrammer for godstrafikk i det transeuropeiske jernbanesystem

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 328/2012 av 17. april 2012 som endrer forordning (EF) nr. 62/2006 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet "telematikkprogrammer for godstrafikk" i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog

Commission Regulation (EU) No 328/2012 of 17 April 2012 amending Regulation (EC) No 62/2006 concerning the technical specification for interoperability relating to the telematic applications for freight subsystem of the trans-European conventional rail system

Siste nytt

Konstitusjonelle prosedyrer fullført av Norge 22.11.2014: EØS-komitebeslutning trer i kraft 01.01.2015

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.12.2014)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordning 62/2006 av 23. desember 2005 om tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet "telematikkprogrammer for godstrafikk" i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog (TSI-telematikkprogrammer), ble publisert i Official Journal of the European Union 18. januar 2006. Denne forordningen adresserer først og fremst markedsaktørene for godstransport på jernbane i Europa. Kommisjonsforordning 328/2012 (forordningen) medfører noen endringer i kommisjonsforordning 62/2006.

Formålet med forordning 62/2006 er å legge forholdene til rette for enklere sømløs informasjonsutveksling innen godstransport på det transeuropeiske jernbanenettet, uavhengig av land og operatør. Det vil styrke konkurranseevnen til godstransport på dette jernbanenettet. TSIen inneholder grunnleggende minimumskrav til systemer og grensesnitt som skal etableres av de ulike aktørene. Det endelige målet med forordning 62/2006 er, ved hjelp av informasjonsutveksling, å styre godssendinger som påvirkes av et stort antall grensesnitt. Forordningen er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 26. oktober 2007 nr. 1197 (TSI - TAF).

Forordning 328/2012 innfører i nye artikler 4a til 4c bestemmelser om plikter i forbindelse med Strategisk europeisk gjennomføringsplan (SEDP) for implementering av telematikkprogrammer for godstrafikk (TAF). Pliktene gjelder for henholdsvis jernbaneforetak, infrastrukturforvaltere og kjøretøyinnehavere, for Det europeiske jernbanebyrået ERA og for medlemsstatene. Det er videre gjort endringer i blant annet Bilag A med referanser til detaljerte spesifikasjoner for utviklingen av TAF systemet og i kapittel 7.1 til 7.3 om gjennomføring av TSIen, herunder nærmere regler om anvendelse, overgangsstrategi og endringshåndtering, se forordningens vedlegg I og II.
Artikkel 4a nr. 1 pålegger jernbaneforetak, infrastrukturforvaltere og kjøretøyinnehavere å utvikle og anvende datasystemet i henhold til bestemmelsene i kapittel 7 i vedlegget til forordningen, og spesielt i overensstemmelse med de funksjonelle kravspesifikasjonene og hovedplanen det vises til i punkt 7.1.2 om implementeringsfase 1. De skal i henhold til art. 4a nr. 2 forelegge for Kommisjonen hovedplanen basert på deres detaljerte tidsplan med angivelse av overgangsordninger, leveranser og implementeringsdatoer for de enkelte TAF TSI funksjonene. Videre skal de i henhold til art. 4a nr. 3 rapportere til kommisjonen om sin fremdrift i henhold til bestemmelsene i kapittel 7 i vedlegget til forordningen.

Artikkel 4b omhandler plikter for det europeiske jernbanebyrået ERA. Medlemsstatene skal i henhold til artikkel 4c sikre at jernbaneforetak, infrastrukturforvaltere og kjøretøyinnehavere er informert om forordningen og utpeke et nasjonalt kontaktpunkt for oppfølgningen av implementeringen av forordningen.

Kapittel 7.1 til 7.3 er endret til 7.1 og 7.2 om henholdsvis anvendelse og endringshåndtering. Det følger av punkt 7.1.1 at TSIen implementeres i tre faser: 1) detaljerte it-spesifikasjoner og hovedplan, 2) utvikling og 3) ibruktaking. Denne forordningen utgjør fase 1.

Merknader
Forordningen er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 8. desember 2014 nr. 1529 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet telematikkapplikasjoner for godstransport i det transeuropeiske jernbanesystemet for konvensjonelle tog (TSI - telematikkapplikasjoner for godstransport), og med ikrafttredelse 1. januar 2015.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Jernbaneverket har beregnet de totale investeringskostnadene til 22 millioner kroner, og de årlige driftsutgiftene til 2,6 millioner kroner. Videre tilkommer ca. 2,25 årsverk for etablering av en nasjonal koordineringsfunksjon. Utgiftene for en slik koordineringsfunksjon er basert på informasjon om kostnadene i Sverige, der denne funksjonen er lagt til Transportstyrelsen. I Norge vil det være mest hensiktsmessig å legge en nasjonal koordineringsfunksjon til Jernbaneverket, som er det eneste organ i Norge som har kompetanse innenfor dette området.

For private har LKAB Malmtrafikk AB påpekt at forordningen ikke medfører noen fordeler for jernbaneforetaket og at det vil bidra til økte kostnader. Omfanget av disse kostnadene er ikke beregnet.

På grunn av kostnadene for gjennomføring av rettsakten i norsk rett var det behov for Stortingets samtykke til innlemmelse av rettsakten i EØS-avtalen, jf. EØS-avtalen artikkel 103. Se også Prop. 133 S (2013-2014) om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 133/2014 av 27. juni 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av kommisjonsforordning (EU) nr. 328/2012 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet telematikkprogrammer for godstrafikk, jf. Innst. 36 S (2014-2015). Det konstitusjonelle forbeholdet er blitt løftet og meddelt EU-kommisjonen gjennom notifisering fra EFTA sekretariatet 21. november 2014, og med ikrafttredelse 1. januar 2015.

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen har vært forelagt Statens jernbanetilsyn, Jernbaneverket, jernbaneforetak, infrastrukturforvaltere og kjøretøyinnehavere.

LKAB Malmtrafik AB påpekte at forordningen ikke medfører noen fordeler, at systemet vil øke selskapets kostnader og derved redusere selskapets konkurranseevne på det globale markedet.
Statens jernbanetilsyn gjør oppmerksom på at forordningen allerede gjelder i hele EU-området slik at konkurranseevnen i alle tilfeller ikke reduseres for selskapet i Europa.

Jernbaneverket vurderer forordningen som en skjerping av kravene fra kommisjonsforordning 62/2006. Jernbaneverket er etter innføringen av forordning 328/2012 forpliktet til å levere et bidrag til "Strategic European Deployment Plan (SEDP)" for implementering av telematikkprogrammer (TAF). Endringene i denne forordningen gjør at Jernbaneverket på nytt må vurdere tekniske, økonomiske og administrative konsekvenser av pålegget. Gjeldende TSI legges til grunn for utvikling av systemer innenfor godstransport. Jernbaneverkets systemer antas derfor i stor grad å tilfredsstille applikasjonskravet. Jernbaneverket beregner kostandene for å etablere nødvendige systemer på om lag 22 millioner kroner, samt årlige driftsutgifter til ca 2,6 millioner kroner per år. I tillegg trengs ca 2,25 årsverk for etableringen av en nasjonal koordineringsfunksjon.

Vurdering
Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 20

Status
Forordningen ble vedtatt den 17. april 2012, publisert i OJ 18. april 2012 og trådte ikraft i EU-landene tyve dager etter publisering i OJ.

Forordningen ble gjennomført i norsk rett ved forskrift 8. desember 2014 nr. 1529 Forskrift om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet telematikkapplikasjoner for godstransport i det transeuropeiske jernbanesystemet for konvensjonelle tog (TSI - telematikkapplikasjoner for godstransport)

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
17.04.2012
Anvendelsesdato i EU
19.04.2012

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.04.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
27.06.2014
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.01.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Samtykkeproposisjon
Dato
12.09.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0328
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro