Telematikkprogrammer for godstrafikk i det transeuropeiske jernbanesystem

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 280/2013 av 22. mars 2013 om endring av forordning (EF) nr. 62/2006 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet "Telematikkprogrammer for godstrafikk" i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog

Commission Regulation (EU) No 280/2013 of 22 March 2013 amending Regulation (EC) No 62/2006 concerning the technical specification for interoperability relating to the telematic applications for freight subsystem of the trans-European conventional rail system

Siste nytt

Konstitusjonelle prosedyrer fullført av Norge 22.11.2014: EØS-komitebeslutning trer i kraft 01.01.2015

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.12.2014)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordning (EU) No. 280/2013 (heretter forordningen), ble vedtatt 22. mars 2013 og publisert dagen etter. Forordningen gjelder endringer i Kommisjonsforordning (EC) No. 62/2006 av 23. desember 2005 om tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet «telematikkprogrammer for godstrafikk» i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog (TSI-TAF). Forordning (EC) No. 62/2006 er tatt inn i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett i forskrift 26. oktober 2007 nr. 1197 fastsatt av Statens jernbanetilsyn.

Forordningen gjør endringer i Bilag A med henvisninger til fire nye versjoner av tekniske dokumenter/spesifikasjoner for utviklingen av TAF systemet. Bilaget til forordningen erstatter Bilag A til forordning (EC) No. 62/2006, senere endret i kommisjonsforordning (EU) No. 328/2012. Forordningen er et ledd i fase 1 av 3 i implementeringen av TSI-telematikkprogrammer. Fase 1 gjelder detaljerte IT-spesifikasjoner og «Strategic European Deployment Plan». Dokumentene er oppdatert etter forslag fra det Europeiske Jernbanebyrået/ European Railway Agency (ERA) i henhold til den såkalte «change management prosess». De fire oppdaterte tekniske underlagsdokumentene omfatter «endelige» spesifikasjoner for 1) godsvogndatabase, 2) referansefiler med krav til funksjonalitet og ytelse til «assosierte» data, 3) data for begrensninger i infrastrukturen og 4) modell for datautveksling. Deler av oppdateringen gjelder sletting av overflødige data og oppdatering av henvisninger.

Merknader
Forordningen er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 8. desember 2014 nr. 1529 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet telematikkapplikasjoner for godstransport i det transeuropeiske jernbanesystemet for konvensjonelle tog (TSI - telematikkapplikasjoner for godstransport), og med ikrafttredelse 1. januar 2015. De materielle kravene for aktørene følger av forordning (EC) No. 62/2006 som allerede er implementert gjennom forskrift av 26. oktober 2007 nr. 1197 om gjennomføring av tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet «Telematikkprogrammer for godstrafikk» i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog (TSI-TAF). ERA konkluderte i sin anbefaling til Kommisjonen «ERA/REC/06a-2012/INT» av 24. juli 2012 med at de foreslåtte endringer ikke har noen direkte innvirkning på det sosiale miljøet eller arbeidsvilkårene for arbeiderne i industrien og heller ikke på kunder eller passasjerer innen godstrafikk på jernbane. ERA anså det derfor ikke nødvendig å gjennomføre konsultasjoner.

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen har ikke vært på høring da den er vurdert å være av rent teknisk karakter uten vesentlig økonomiske og administrative konsekvenser.SJT vurderer at endringene i forordningen i seg selv ikke medfører vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Vurdering
Kommisjonsforordningen ble ansett som EØS-relevant og akseptabel for Norge. Det ble ikke ansett å være behov for tilpasningstekst. Kommisjonsforordningen er vurdert ikke å ha vesentlige økonomiske og administrative konsekvenser.

Status
Forordningen ble vedtatt 22. mars 2013, publisert i OJ 23. mars 2013 og trådte i kraft i EU-landene neste dag. Implementering av forordningen i EØS-avtalen ble betinget av implementering av kommisjonsforordning (EU) No. 328/2012, pga artikkel 103-forbehold vedrørende denne rettsakten.

Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, og ble gjennomført i norsk rett ved forskrift 8. desember 2014 nr. 1529 Forskrift om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet telematikkapplikasjoner for godstransport i det transeuropeiske jernbanesystemet for konvensjonelle tog (TSI - telematikkapplikasjoner for godstransport).

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
22.03.2013
Anvendelsesdato i EU
23.03.2013

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.04.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
27.06.2014
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.01.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0280
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro