Terskelverdier for bagatellmessig statsstøtte 2014-2020

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1407/2013 av 18. desember 2013 om anvendelse av artikkel 107 og 108 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte for bagatellmessig støtte

Commission Regulation (EU) No 1407/2013 of 18 December 2013 on the application of Articles 107 and 108 of the Treaty on the Functioning of the European Union to de minimis aid

Siste nytt

Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 28.10.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.04.2014)

Sammendrag av innhold
EU-kommisjonen vedtok 18. desember 2013 forordning nr. 1407/2013 om bagatellmessig støtte. Forordningen gir støttegivere adgang til å tildele bagatellmessig offentlig støtte uten at dette må notifiseres eller meldes til ESA, så fremt alle vilkårene i forordningen er oppfylt. Forordningen erstatter kommisjonsforordning nr. 1998/2006 om bagatellmessig støtte som utløp ved årsskiftet, og innebærer hovedsakelig en videreføring og klargjøring av gjeldende rettstilstand. Den nye forordningen tillater at det offentlige støtter et foretak med til sammen 200.000 euro over en periode på tre år, såfremt en oppfyller alle vilkårene i forordningen. For foretak som tilbyr visse frakttjenster i veitransportsektoren gjelder en lavere terskel på 100 000 euro over tre år.

Bakgrunn
Utgangspunktet er at offentlig støtte som omfattes av TEUV art. 107(1) / EØS-avtalens art. 61(1) er forbudt, og at støtten må forhåndsgodkjennes av Kommisjonen/ESA for at støtten skal være lovlig (såkalt notifikasjonsplikt).

Enkelte typer mindre støttetildelinger anses imidlertid for å være av en slik art at de ikke påvirker konkurransen. De faller dermed utenfor virkeområdet til TEUV artikkel 107(1)/EØS-avtalen artikkel 61(1) og er følgelig unntatt fra meldeplikten til ESA. Vilkårene for å gi slik støtte, som betegnes som ”bagatellmessig støtte”, har vært regulert i Kommisjonsforordning (EF) nr. 1998/2006 om bagatellmessig støtte.

Kommisjonen ønsker å utvide medlemslandenes handlingsrom til å gi offentlig støtte uten at dette må notifiseres. På denne bakgrunn har Kommisjonen revidert den eksisterende forordningen om bagatellmessig støtte (”de minimis”).

Nærmere om den nye forordningen
Rettstilstanden blir hovedsakelig videreført og klargjort i den nye forordningen om bagatellmessig støtte. Hovedtrekkene i den nye forordningen er som følger:

• Dagens terskelverdi på 200 000 euro beholdes
Kommisjonen vurderte om terskelverdien skulle økes. Basert på deres analyse kom Kommisjonen til at det ikke kan rettferdiggjøres å heve terskelverdien på nåværende tidspunkt, og at beløpsgrensen på 200 000 euro burde beholdes for å sikre at støtten ikke vil kunne påvirke samhandelen og konkurransen.

• Veitransportsektoren
Den lavere terskelverdien for foretak som tilbyr frakttjenester på vei på 100 000 euro beholdes, og det forklares nærmere i hvilke tilfeller denne terskelen kommer til anvendelse. På bakgrunn av markedsutviklingen for veitransport av passasjerer, mener Kommisjonen det ikke lenger er hensiktsmessig å beholde en lavere terskel for disse tjenestene. For foretak som tilbyr de sistnevnte tjenestene vil med andre ord den vanlige terskelverdien på 200 000 euro gjelde.

• Klargjøring av rettstilstanden
Den nye forordningen utdyper og klargjør dagens rettstilstand, slik den er praktisert av kommisjonen. Bl.a. klargjøres det:
- hva som anses som "et foretak".
- fra hvilket tidspunkt støtten anses som gitt.
-i hvilke tilfeller bagatellmessig støtte kan gis i tillegg til annen offentlig støtte, såkalt kumulasjon.
-at terskelverdien gjelder hva et foretak kan motta fra hvert enkelt medlemsland.
-i hvilke tilfeller støtte gitt i form av lån eller garantier anses som ”transparente”.

• Foretak i vanskeligheter
I den gamle forordningen var det ikke tillatt å gi bagatellmessig støtte til ”foretak i vanskeligheter”. I den nye forordningen er det adgang til å gi støtte i form av tilskudd eller lavere rentesats til foretak i vanskeligheter (artikkel 4 punkt 2), mens støtte i form av lån eller garantier krever at foretaket ikke er i vanskeligheter, med nærmere forklaringer av hvilke kriterier som må være oppfylt (art. 4 punkt og 6.)

• Innføres ikke krav om rapportering eller nasjonalt register
Det stilles ikke krav til at det skal opprettes et nasjonalt register for bagatellmessig støtte eller at medlemslandene må rapportere årlig. Kommisjonen hadde et forslag om å innføre slike krav på høring, men valgte å beholde dagens løsning hvor det er valgfritt å innføre nasjonalt register eller å kreve skriftlige erklæringer fra støttemottaker. Det videreføres krav om at støttegiver skal oppbevare opplysninger over tildelt bagatellmessig støtte i 10 år, og at støttegiver skal kunne gi ESA opplysninger om tildelt bagatellmessig støtte i løpet av 20 arbeidsdager dersom ESA ber om slik informasjon. ?

Vurdering
Både spesialutvalget og referansegruppen for offentlig støtte har vært løpende orientert om revisjonen, og gitt anledning til å gi innspill underveis i forbindelse med Kommisjonens høringer om utkast til nye regler. Utkast til ny forordning har også blitt lagt ut på høring på departementets hjemmeside.

I høringsrunden til kommisjonens tidligere utkast uttalte Norge, i likhet med mange medlemsland, at vi var i mot at det innføres et krav om nasjonalt register eller rapporteringsforpliktelser for bagatellmessig støtte. Begrunnelsen var at dette ville innebære en stor administrativ byrde for medlemslandene og støttegivere, særlig sett i forhold til at bagatellmessig støtte ikke anses å kunne påvirke samhandelen og konkurransen. Forslaget ble derfor strøket av Kommisjonen. I likhet med Sverige og Finland, er Norge enig i Kommisjonens vurdering om at terskelverdien ikke bør heves på nåværende tidspunkt for å hindre at konkurransen vris.

Den nye forordningen er hovedsakelig en videreføring og klargjøring av dagens rettstilstand, og vil etter departementets vurdering gjøre det enklere for støttegivere å tildele støtte i samsvar med forordningen. Det har ikke vært noen reaksjoner fra spesialutvalget eller referansegruppen for offentlig støtte, eller andre høringsinstanser, på den vedtatte forordningen om bagatellmessig støtte.
Andre opplysninger

Den nye forordningen skal virke fra 2014-2020. KOM har uttalt at de i denne perioden vil evaluere hvordan forordningen virker. To år før forordningen utløper vil KOM be medlemslandene utfylle et detaljert spørreskjema for å innhente ytterlige opplysninger, samt ha en offentlig høringsprosess der det bes om innspill. Det forventes at terskelverdien og hvordan en kan sikre overholdelse av forordningen også vil bli temaer i neste runde.

Status
Den nye forordningen om bagatellmessig støtte trådte i kraft for EUs medlemsland 1. januar 2014. Det er nødvendig å inkorporere forordningen i norsk rett for at forordningen skal ha virkning i intern rett. Norske støttegivere kan derfor ikke lovlig tildele støtte i medhold av den nye forordningen før den er gjennomført i norsk rett. Det er forventet at EØS-komiteen vil vedta å innlemme forordningen i EØS-avtalen 16. mai 2014, deretter må den gjennomføres i norsk rett igjennom endring av forskrift 14. november 2008 nr. 1213 om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte § 2.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
18.12.2013
Anvendelsesdato i EU
01.01.2014
Opphører å gjelde
31.12.2020
Siste saker i EU-domstolen

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 18, 7.3.2019, p. 363-370
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
05.03.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
16.05.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
17.05.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
17.05.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
16.05.2014
Anvendes fra i Norge
16.05.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R1407
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro