Tidlig varsling av hendelser for kontroll av overførbare sykdommer

Tittel

Kommisjonsvedtak 2008/351/EF av 28. april 2008 om endring av vedtak 2000/57/EF når det gjelder hendelser som skal innberettes til systemet for tidlig varsling og reaksjon for forebyggelse av og kontroll med overførbare sykdommer

Nærmere omtale

Red. anm.: Vedtaket gjelder gjennomføring av europaparlaments- og rådsvedtak 2119/98/EF, som er innlemmet i EØS-avtalens protokoll 31. I henhold til EØS-komiteens vedtak om denne innlemmelsen, omfatter den også gjennomføringsbeslutninger. Den aktuelle beslutningen behøver derfor ikke vedtak i EØS-komiteen, men gjelder umiddelbart også for EFTA/EØS-landene.

Bakgrunn (Kommisjonsvedtaket, dansk utgave)

(1) Ved bilag I til Kommissionens beslutning 2000/57/EF af 22. december 1999 om systemet for tidlig varsling og reaktion i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 2119/98/EF med henblik på epidemiologisk overvågning af og kontrol med overførbare sygdomme er der fastsat begivenheder, som de enkelte medlemsstaters kompetente sundhedsmyndigheder skal indberette til systemet.

(2) EF-nettets system for tidlig varsling og reaktion bør forbeholdes de begivenheder, der er fastsat i bilag I til beslutning 2000/96/EF, eller andre overførbare sygdomme, jf. artikel 7 i nævnte beslutning, der i sig selv eller sammen med andre lignende begivenheder udgør en fare eller en potentiel trussel mod folkesundheden.

(3) I sine konklusioner af 30. november-1. december 2006 fandt Rådet for Den Europæiske Union, at potentielle folkesundhedsmæssige nødsituationer af internationalt omfang skal anmeldes til Verdenssundhedsorganisationen samtidig med, at de anmeldes til EF-nettet, som er oprettet ved beslutning nr. 2119/98/EF, for at undgå forsinkelser.

(4) I henhold til det internationale sundhedsregulativ (2005), der trådte i kraft den 15. juni 2007, skal medlemsstaternes kompetente myndigheder underrette eller høre Verdenssundhedsorganisationen om visse folkesundhedsrelaterede begivenheder, navnlig begivenheder, der kan udgøre krisesituationer på folkesundhedsområdet af international betydning, og om alle sundhedsforanstaltninger, der er truffet som reaktion på disse begivenheder.

(5) Denne underretning og høring vedrørende overførbare sygdomme, jf. bilaget til beslutning nr. 2119/98/EF, bør sendes via det system for tidlig varsling og reaktion, der er oprettet ved beslutning 2000/57/EF, på samme tid som til Verdenssundhedsorganisationen for at sikre, at Kommissionen og de øvrige medlemsstater straks informeres.

(6) Bilag I til beslutning 2000/57/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7) Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 7 i beslutning nr. 2119/98/EF.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
28.04.2008
Anvendelsesdato i EU
01.05.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Anvendes fra i Norge
01.05.2008