Tidsbegrenset forsøk ved omsetning av såvare av populasjoner av hvete, bygg, havre og mais

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1519 av 9. oktober 2018 om gjennomføring av et tidsbegrenset forsøk om visse unntak fra rådsdirektiv 66/402/EØF ved omsetning av såvare av populasjoner av hvete, bygg, havre og mais

Commission Implementing Decision (EU) 2018/1519 of 9 Ocktober 2018 on the organisation of a temporary experiment providing for certain derogations for the marketing of populations of the plant species wheat, barley, oats and maize pursuant to Council Directive 66/402/EEC

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.7.2018)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder forlengelse av tidsfristen for når et land kan bli med som deltaker i et forsøk med produksjon og omsetning av populasjoner av artene hvete, bygg, havre og mais som ble vedtatt igangsatt i beslutning 2014/150/EU, og når dette forsøket skal være avsluttet. Fristen for å bli med i forsøket er utsatt fra januar 2017 til 31. desember 2019, og tidspunktet for når forsøket skal avsluttes er endret fra 31. desember 2018 til 28. februar 2021.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører ikke behov for endring i norsk regelverk så sant Norge ikke skal delta i forsøket, noe som er lite sannsynlig. Dersom Norge likevel i løpet av forsøksperioden finner å skulle delta i forsøket, vil det være nødvendig å ta inn rettsaktens bestemmelser i forskrift 13. september 1999 nr. 1052 om såvarer. Rettsakten krever uansett en tilføyelse i EØS-henvisningsfeltet til forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser verken for myndigheter eller næringen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
09.10.2018
Anvendelsesdato i EU
01.11.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.05.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
14.06.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
15.06.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
15.06.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018D1519
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro