Tidspunkt for flytting av storfe til sommerbeite

Tittel

Kommisjonsvedtak 2010/300/EU av 25. mai 2010 som endrer vedtak 2001/672/EF med hensyn til tidsrom for forflytning av storfe til sommerbeiter

Commission Decision 2010/300/EU of 25 May 2010 amending Decision 2001/672/EC as regards time periods for the movements of bovine animals to summer grazing areas

Siste nytt

EØS-komitevedtak 1.7.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.7.2011)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer de særskilte reglene om forflytning av storfe til sommerbeite i bestemte fjellområder i Frankrike, Italia, Østerrike, Portugal og Slovenia, som er gitt i vedtak 2001/672/EF. Endringene er at tidsrommet, som de særskilte reglene gjelder i, utvides med 2 uker. I tillegg forlenges fristen for å rapportere forflytningen av dyrene til vedkommende lands myndigheter med 1 uke.

Merknader

Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge og krever ikke gjennomføring i norsk rett.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
25.05.2010
Anvendelsesdato i EU
15.06.2010

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 17.12.2015, p. 597-597
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.07.2011
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.07.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.07.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
02.07.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010D0300
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro