Tidspunkt for overgang til Schengen informasjonssystem SIS II

Tittel

Rådsbeslutning 2013/158/EU av 7. mars 2013 som fastsetter tidspunktet for anvendelse av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1987/2006 om opprettelse, drift og bruk av annen generasjon av Schengen informasjonssystem (SIS II)

Council Decision 2013/158/EU of 7 March 2013 fixing the date of application of Regulation (EC) No 1987/2006 of the European Parliament and of the Council on the establishment, operation and use of the second generation Schengen Information System (SIS II)

Siste nytt

Omtale publisert av Justis- og beredskapsdepartementet 11.4.2013

EUs justisministre vedtok 7. mars 2013 at andre generasjon av informasjonssystemet for Schengen-samarbeidet, SIS II, skal tas i bruk 9. april 2013. Rådsbeslutningene ble publisert i EU-tidende 27. mars 2013. SIS er et databasert register til bruk i alle land som deltar i Schengen-samarbeidet. Innføringen av SIS II ble vedtatt i EU i 2006 og godkjent av Norge gjennom Stortingssamtykke 11. juni 2008. På nærmere bestemte vilkår kan medlemsstatene utveksle visse typer informasjon via SIS-registeret. SIS II inneholder endringer i de tekniske og strukturelle rammer for registeret og innfører flere nye funksjoner.

Avtalegrunnlag:
Schengen-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Stortingets EU/EØS-nytt 14.3.2013)

Justis- og innanriksrådet har vedtatt at informasjonssystemet SIS II startar opp 9. april i år.

Det er utlendings- og politistyresmaktene i Schengen-landa som vil få tilgang til den moderniserte databasen for etterlysingar innanfor Schengen-området. SIS II skal mellom anna lagra foto og digitale fingeravtrykk.

Opphavleg skulle SIS II ha vore lansert allereie i 2007, og Noreg godkjente deltaking i 2008. I regjeringa sitt siste arbeidsprogram for EU/EØS-saker står det at Noreg var i fremste rekke i utviklinga av SIS II og at ein bidrog aktivt i prosjektarbeidet. Europautgreiinga viste til at SIS-systemet blir brukt dagleg av norsk politi.

SIS II er endå ein database på justis- og innanriksområdet som krev fingeravtrykk og biografisk informasjon, og ifølgje ein studie gjort på oppdrag for Europaparlamentet resulterer alle desse databasane i både høge kostnader og personvernutfordringar.

EUs nye IT-byrå på justis- og innanriksfeltet begynte sin aktivitet 1. desember i fjor. Byrået samlar styringa av informasjonssystema som blir brukt i Schengen-samarbeidet, deriblant SIS II. Noreg skal vera i forhandlingar om deltaking i byrået, og det skal vera viktig å sikra avgrensa stemmerett i byrået.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
07.03.2013
Anvendelsesdato i EU
09.04.2013
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet
Annen informasjon