Tilbakeføring av konkurransehester fra Qatar

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1775 av 4. oktober 2016 om endring av vedlegg II til vedtak 93/195/EØF ved å tilføye Qatar på listen over tredjestater som medlemsstatene tillater tilbakeføring til Unionens territorium av registrerte hester som har vært midlertidig eksportert i mindre enn 90 dager for å delta i internasjonale gruppeløp

Commission Implementing Decision (EU) 2016/1775 of 4 October 2016 amending Decision 93/195/EEC by adding Qatar to the list of third countries from which Member States authorise the re-entry into Union territory of registered horses which have been temporarily exported for a period of less than 90 days to take part in International Group/Grade meetings

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 11.10.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.10.2016)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer bestemmelsen i beslutning 93/195/EØF artikkel 1 åttende strekpunkt. Bestemmelsen sier hvilke tredjestater registrerte hester kan tilbakeføres til Unionen fra etter å ha vært midlertidig eksportert i mindre enn 90 dager for å delta på internasjonale gruppeløp såfremt de oppfyller vilkårene i et helsesertifikat etter modellen i vedlegg III til beslutning 93/195/EØF. Den materielle endringen er at bestemmelsen gjøres gjeldende for tilbakeføring av dyr fra Qatar, i tillegg til tilbakeføring av dyr fra Australia, Canada, USA, Hong Kong, Japan, Singapore og De forente arabiske emirater som allerede har vært omfattet. Rettsakten erstatter også den nåværende helsesertifikatmodellen i dette vedlegget med en ny som er tilpasset i forhold til at Qatar er føyd til på listen over tredjestater som er omfattet av bestemmelsen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 31. desember 1998 nr. 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten har konsekvenser for eiere og andre som har ansvaret for registrerte veddeløpshester. Den gjør det enklere for dem å kunne delta med norske dyr på internasjonale gruppeløp i Qatar. Dyrene kan nå tilbakeføres etter deltakelse i slike løp på vilkårene i rettsakten. Vilkårene er tilpasset i forhold til at Qatar har garantert at dyr fra EØS som deltar i slike løp blir holdt atskilt fra hester med dårligere helsestatus. Vilkårene er derfor mindre omfattende mhp. testing av dyrene enn de som vanligvis gjelder for innførsel av registererte hester fra Qatar.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Mattilsynet finner at rettsakten gir tilfredsstillende bekyttelse mot smittespredning ved å kompenserer enklere krav til testing av registrerte hester som deltar i internasjonale gruppeløp i Qatar med garantier for at de blir holdt atskilt fra hester med dårligere helsestatus. Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er votert i favør på møte i EUs faste komité for planter dyr, næringsmidler og fôr, Seksjon Importkontroll, 13. og 14. september 2016. Rettsakten er publisert i Official Journal 6. oktober 2016. Rettsakten er gjennomført ved endring av forskrift 31. desember 1998 nr. 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien den 6. oktober 2016. Endringsforskriften trådte i kraft 7. oktober 2016.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
13.09.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
04.10.2016
Anvendelsesdato i EU
26.10.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.10.2016
Anvendes fra i Norge
07.10.2016