Tilbaktrekning av godkjenning av visse tilsetningsstoffer til fôr

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 230/2013 av 14. mars 2013 om (EU) nr. 230/2013 av 14. mars 2013 om tilbaketrekkingen fra markedet av visse fôrtilsetningsstoffer som tilhører gruppen smaks- og appetittvekkende stoffer

Commission Implementing Regulation (EU) No 230/2013 of 14 March 2013 on the withdrawal from the market of certain feed additives belonging to the group of flavouring and appetising substances

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 19.11.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.12.2013)

Sammendrag av innhold
En mengde smaks- og appetittvekkende tilsetningsstoffer ble godkjent til bruk i fôr til alle dyrearter og uten tidsbegrensning da tilsetningsstoffregisteret ble etablert i EU i 1970, ved direktiv 70/524/EØF. Disse stoffene var i omsetning på det tidspunktet. I forordning (EF) nr. 1831/2003, tilsetningsstoff-forordningen, som avløste det nevnte direktivet, er det bestemt at godkjente tilsetningsstoffer skal søkes regodkjent, dersom de fortsatt skal omsettes, og søknadsfristen for regodkjenning var høsten 2010. European Food Safety Authority, EFSA, vurderer regodkjennignssøknadene fortløpende.

Alle stoffene i gruppen smaks- og appetittvekkende stoffer, som er nevnt i vedlegg A til forordning (EU) nr. 230/21013, ble ikke søkt regodkjent. Det omfatter ca 1200 ulike stoffer, og de var godkjent til bruk i fôr uten begrensinger. Stoffene, som er listet i vedlegg B ble bare søkt regodkjent til bruk som tilsetningsstoff i fôr til hund og katt, men ikke til andre dyrearter. Det omfatter 35 preparater, som nå ikke kan benyttes til andre dyrearter enn hund og katt. Alle stoffene i gruppen, som ikke er søkt regodkjent, er samlet i et eget kapittel i EUs tilsetningsstoff-register, for å lette oversikten over godkjente/ikkegodkjente smaks- og appetittvekkende stoffer. De som ikke ble søkt regodkjent innen fristen, skal i følge tilsetningsstoff-forordningen, trekkes fra markedet. Det er imidlertid gitt en overgangsperiode, der lagervare av stoffene og av premiks, fôrmidler eller fôrblandinger der de inngår, kan brukes opp. Overgangsperioden for det enkelte stoffet er fram til 10. april 2014, for premiks som inneholder dem 10. oktober 2014 og for fôrmidler og fôrblandinger der de inngår slutter overgangsperioden 10. april 2015. Det må imidlertid tas hensyn til stoffenes holdbarhetstid.

Bestemmelsene i rettsakten er i samsvar med vedtak i Kommisjonens faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den trådte i kraft i EU 10. april 2013.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordning (EF) nr. 1831/2003, fôrtilsetningsstoff-forordningen, sier i artikkel 17 at det kan opprettes et register over fôrtilsetningsstoffer. Dette har EU gjort, ikke ved en rettsakt, men bare en oversikt over alle godkjente fôrtilsetningsstoffer. Den finnes på Kommisjonens hjemmeside og holdes fortløpende oppdatert, etterhvert som nye rettsakter på området fastsettes. Tilsetningsstoff-forordningen sier i artikkel 10(5) at endringer i registeret skal skje i form av rettsakter. Forordning (EU) nr. 230/2013 er en rettsakt som vil slette en mengde smaks- og appetittvekkende stoffer fra registeret.

Tilsetningsstoff-registeret er delvis tatt inn i vår forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften. Det er gjort med de to tabellene som følger som vedheng til forskriften. Tabellene er på samme måte som EUs register, bare til informasjon. Våre tabeller ikke er uttømmende. Registeret vil heller ikke være i samsvar med norsk regelverk. Vi har et etterslep i forhold til implementeringen i EU, pga EØS-avtalebehandlingen av rettsakter. Dessuten har Norge unntak i EØS-avtalen om bruk av sju koksidiostatika i fjørfefôr.

Forordning (EU) nr. 230/2013 vil tas inn i fôrtilsetningsstoff-forordningens hjemmelsefelt, og tabellene endres.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet, da de aller fleste stoffene som nå skal trekkes fra markedet ikke har har vært i bruk de site årene.

Det kan synes som et stort inngrep, når så mange stoffer i en tilsetningsstoffgruppe trekkes fra markedet. Det finnes imidlertid like mange tilgjengelig, som fortsatt kan brukes. Dessuten er mange av stoffene gått ut av bruk, siden de ble godkjent første gang i 1970. Fôrindustrien vil ikke få vansker med å skaffe tilsvarende smaks- og appetittvekkende stoffer, og mange stoffer i gruppen har allerede fått sin regodkjenning, andre er til vurdering hos EFSA. Det er positivt at lagervaren kan brukes opp innen rimelig tid. Likeså at det presiseres at stoffene kan ha ulik holdbarhetstid, noe som må hansyntas ved bruk av lagervarer.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av spesialutvalget for matproduksjon der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Mattilsynet vil gjøre det klart at EUs tilsetningsstoff-register, med visse begrensninger pga etterslep med implementering av rettsakter i EØS-avtalen og våre aktuelle tilpasningstekster i EØS-avtalen, også gjelder i Norge. Det vil presiseres i en ny paragraf i fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
14.03.2013
Anvendelsesdato i EU
10.04.2013
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 70, 2.11.2017, p. 34-98
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
19.08.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
08.11.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.11.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.11.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Høring publisert
03.06.2013
Høringsfrist
16.06.2013
Gjennomføring i norsk rett
Dato
12.11.2013
Anvendes fra i Norge
12.11.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0230
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro