Tilbaktrekning fra markedet av visse fôrtilsetningsstoff

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1145 av 8. juni 2017 om tilbaketrekkingen fra markedet av visse fôrtilsetningsstoffer godkjent i henhold til rådsdirektiv 70/524/EØF og 82/471/EØF og oppheving av de foreldede bestemmelsene som godkjente disse fôrtilsetningsstoffene

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1145 of 8 June 2017 on the withdrawal from the market of certain feed additives authorised pursuant to Council Directives 70/524/EEC and 82/471/EEC and repealing the obsolete provisions authorising those feed additives

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 8.12.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.11.2017)

Sammendrag av innhold
Alle tilsetningsstoffer som var godkjente før gjeldende regelverk om tilsetningsstoffer i fôr trådte i kraft, skulle søkes regodkjent innen 1. november 2010. En del av disse har «permanent godkjenning», men er ikke søkt regodkjent. Stoffer som ikke er søkt regodkjent, vil bli trukket fra markedet. Denne rettsakten regulerer tilbaketrekkingen. Det blir gitt en overgangsperiode på 12 mnd for tilsetningsstoff, 15 mnd for premix, og 2 år for fôr. Det er noen tilbaketrekkinger som gjelder for alle dyrearter (11 konserveringsmidler, 4 antioksidanter, en binder, to fargestoffer, 25 emulgatorer, 16 sporstoffer, 16 vitaminer, 3 aminosyrer, 6 ensileringsmidler, 13 naturlige midler), og noen tilbaketrekkinger som bare gjelder for noen durearter (9 konserveringsmidler, 5 syreregulerende midler, 2 bindere, 11 fargestoffer, 8 emulgatorer, 32 ensymer, 4 mikroorganismer, 4 vitaminlignende stoffer, 3 ureaer, 8 naturlige midler).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas ikke å få økonomiske konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS- relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet har informert fôrbransjen om denne saken. Vi har fått flere tilbakemeldinger, og generelt ser det ikke ut til å være tilsetningsstoffer som er i bruk som vil bli trukket fra markedet.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 27.10.2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.04.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
08.06.2017
Anvendelsesdato i EU
19.07.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
18.09.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
27.10.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.10.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
28.10.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.12.2017
Anvendes fra i Norge
06.12.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R1145
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro