Tilbaktrekning fra markedet av visse fôrtilsetningsstoffer: rettelse

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/353 av 9. mars 2018 om retting av gjennomføringsforordning (EU) 2017/1145 om tilbaketrekking fra markedet av visse fôrtilsetningsstoffer som er godkjent i henhold til rådsdirektiv 70/524/EØF og 82/471/EØF, og om oppheving av foreldede bestemmelser om godkjenning av disse tilsetningsstoffene

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/353 of 9 March 2018 correcting Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1145 on the withdrawal from the market of certain feed additives authorised pursuant to Council Directives 70/524/EEC and 82/471/EEC and repealing the obsolete provisions authorising those feed additives

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 30.7.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.7.2018)

Sammendrag av innhold
Alle tilsetningsstoffer som var godkjente før gjeldende regelverk om tilsetningsstoffer i fôr trådte i kraft, skulle søkes regodkjent innen 1. november 2010. En del av disse hadde «permanent godkjenning», men var ikke søkt regodkjent. Disse tilsetningsstoffene som ikke var søkt regodkjent ble trukket fra markedet i regulering (EU) nr. 2017/1145. Det er i ettertid oppdaget flere feil i reguleringen som nå rettes opp i denne rettsakten.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
13.02.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
09.03.2018
Anvendelsesdato i EU
19.07.2017
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.05.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
06.07.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
07.07.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
07.07.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.07.2018
Anvendes fra i Norge
26.07.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R0353
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro