Tilbaktrekning fra markedet av visse koboltforbindelser som fôrtilsetningsstoff

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 230/2013 av 5. februar 2014 om tilbaketrekkingen fra markedet av fôrtilsetningsstoffene koboltklorid heksahydrat, koboltnitrat heksahydrat og koboltsulfat monohydrat og som endrer forordning (EF) nr. 1334/2003

Commission Implementing Regulation (EU) No 107/2014 of 5 February 2014 on the withdrawal from the market of the feed additives cobaltous chloride hexahydrate, cobaltous nitrate hexahydrate and cobaltous sulphate monohydrate and amending Regulation (EC) No 1334/2003

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 29.07.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 04.11.2014)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler tilbaketrekking av tre koboltforbindelser fra markedet. Alle tre var godkjent ved forordning (EF) nr. 1334/2003. De er klassifisert i kategorien Stoffer med ernæringsmessige egenskaper og den funksjonelle gruppen Mikromineraler. I følge forordning (EF) nr. 1831/2003 skulle tilsetningsstoffene, som var godkjent før den trådte i kraft, søkes re-godkjent innen november 2011. Disse tre koboltforbindelsene ble ikke søkt re-godkjent, og det medfører at godkjenningen de hadde opphører. Følgen av det er at koboltklorid heksahydrat, koboltnitrat heksahydrat og koboltsulfat monohydrat skal trekkes fra markedet. Det er imidlertid gitt tillatelse til at eksisterende lager av de tre stoffene kan omsettes fram til 26. august 2014 og lager av premiks der de inngår kan omsettes fram til 26. februar 2015. Med bakgrunn i bruksperioden for stoffene og premiksene der de inngår, er det tillatt å produserer fôrblandinger der de inngår fram til 26. august 2015, og blandingene kan omsettes til lagervaren er brukt opp.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (fôrtilsetningsstoff-forskriften). Forordning (EF) nr. 1334/2003 endres.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten medfører ingen endring i Mattilsynets tilsynsaktivitet.

Siden det er mange andre koboltforbindelser som er blitt/blir re-godkjent, vil ikke tilbaketrekkingen av disse tre få konsekvenser for fôrindustrien. Kobolt tilsettes i små mengder i fôrvarer, og det er heller ikke et spesielt dyrt tilsetningsstoff. Eventuelt å bytte ut de nevnte koboltkildene med andre, vil derfor ikke være alvorlig. Med en lang overgangsperiode, vil fôrvirksomhetene også få rikelig tid til å områ seg. For husdyrprodusentene er det ikke avgjørende hvilken godkjent koboltkilde fôret de bruker inneholder.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Regelverket krever at tilsetningsstoffer som ikke søkes og blir re-godkjent i tråd med forordning (EF) nr. 1831/2003, skal trekkes fra markedet. De tre koboltforbindelsene som nå trekkes, kan erstattes av andre koboltforbindelser. Det er fortsatt flere å velge blant som har fått/vil få ny godkjenning. I praksis får ikke rettsakten konsekvenser, særlig fordi det er gitt en lang overgangsperiode der de tre koboltforbindelsene er tillatt brukt som før. Det er positivt, både fordi fôrviksomhetene får tid til omstilling og fordi produsert vare ikke går til spille.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er fastsatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
05.02.2014
Anvendelsesdato i EU
26.02.2014

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.04.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
27.06.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.06.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
28.06.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.07.2014
Anvendes fra i Norge
11.07.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0107
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro