Tildeling av klimakvoter til luftfartøysoperatører: justeringer for flyvninger mellom Sveits og EU

Tittel

Kommisjonsbeslutning av 22. juli 2020 som instruerer sentraladministratoren i Den europeiske transaksjonsloggen om å legge inn endringene i medlemsstatenes nasjonale planer for vederlagsfri tildeling av klimakvoter til luftfartøysoperatører i 2020 i tilfeller der medlemsstatene administrerer luftfartøysoperatører som har fløyet fra EU til Sveits

Commission Decision of 22 July 2020 instructing the central administrator of the European Union Transaction Log to enter the changes to the national aviation allocation tables for aviation allowances to be allocated for free in 2020 by the Member States administering aircraft operators that have performed flights from the EU to Switzerland into the European Union Transaction Log

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 17.2.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.2.2021)

Sammendrag av innhold
EU og Sveits har avtalt å koble sammen sine klimakvotesystemer. Begge systemene omfatter utslipp fra luftfart. I sammenkoblingsavtalen mellom EU og Sveits av 23. november 2017 (punkt B i vedlegg 1) er det avklart at flyvninger fra Sveits til EU skal omfattes av det sveitsiske kvotesystemet, mens flyvninger fra EU til Sveits skal omfattes av EUs kvotesystem.

Sammenkoblingen av de to systemene gjør det nødvendig å justere tildelingen av kvoter til luftfartøysoperatører som får tildelt kvoter for flyninger til og fra Sveits. Sveits har ansvar for å tildele kvoter for flyvninger fra Sveits til EU, mens EU har ansvar for å tildele kvoter for flyvninger fra EU til Sveits. Tildelingen av kvoter i EUs kvotesystem må følgelig justeres. Rettsakten instruerer sentraladministratoren for klimakvoteregisteret om å legge inn spesifiserte endringer i 2020-tildelingen til operatørene som berøres av at kvotesystemene til Sveits og EU kobles sammen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten instruerer sentraladministratoren til å justere tildelingen av vederlagsfrie kvoter til luftfartøysoperatørene som omfattes av det felleseuropeiske kvotesystemet, inkludert operatørene som administreres av Norge. Det er ikke behov for å gjennomføre regelverket i norsk rett da de rettslige effektene av kommisjonsbeslutningen utløses direkte av sentraladministratorens handlinger.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Tildeling av vederlagsfrie kvoter har økonomiske konsekvenser for operatørene som omfattes av kvotesystemet. Samlet tildeling av vederlagsfrie kvoter påvirkes ikke av beslutningen, kun hvilke kvoter som tildeles av EU og hvilke kvoter som tildeles av Sveits.

Av luftfartøysoperatørene som administreres av Norge er det kun Norwegian Air Shuttle ASA som påvirkes av kommisjonsbeslutningen.

Rettsakten har ikke administrative konsekvenser da justeringen i tildelingen håndteres sentralt, av sentraladministratoren for klimakvoteregisteret.

Sakkyndige instansers merknader
Rettakten omfattes av hurtigprosedyren.

Vurdering
Rettsakten justerer tildelingen av vederlagsfrie kvoter i tråd med justeringer i omfanget av EUs kvotesystem. Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel.

Status
Rettakten ble vedtatt i EU 22. juli 2020. Rettsakten er til vurdering i EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
22.07.2020
Anvendelsesdato i EU
01.01.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet