Tilgjengelighet til det europeiske jernbanesystem for personer med nedsatt funksjons- eller bevegelsesevne: retting av tsjekkisk språkversjon

Tittel

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/721 av 10. mai 2022 om retting av den tsjekkisk språkversjonen av vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 1300/2014 om de tekniske spesifikasjonene for samtrafikkevne med hensyn til tilgjengelighet til Unionens jernbanesystem for personer med nedsatt funksjons- eller bevegelsesevne

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/721 of 10 May 2022 correcting the Czech language version of the Annex to Regulation (EU) No 1300/2014 on the technical specifications for interoperability relating to accessibility of the Union’s rail system for persons with disabilities and persons with reduced mobility

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 3.8.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Den tjekkiske udgave af bilaget til Kommissionens forordning (EU) nr. 1300/2014 indeholder fejl i kapitel 7, afsnit 7.2, underafsnit 7.2.1, punkt 7.2.1.1.2, stk. 1, nr. 1, og stk. 2, som ændrer bestemmelsernes betydning.

(2) Den tjekkiske udgave af forordning (EU) nr. 1300/2014 bør derfor berigtiges. De øvrige sprogudgaver er ikke berørt.

(3) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 51, stk. 1, i direktiv (EU) 2016/797 —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
10.05.2022
Anvendelsesdato i EU
31.05.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.08.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet