Tilgjengelighet til det europeiske jernbanesystem for personer med nedsatt funksjons- eller bevegelsesevne: retting av tsjekkisk språkversjon

Tittel

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/721 av 10. mai 2022 om retting av den tsjekkisk språkversjonen av vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 1300/2014 om de tekniske spesifikasjonene for samtrafikkevne med hensyn til tilgjengelighet til Unionens jernbanesystem for personer med nedsatt funksjons- eller bevegelsesevne

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/721 of 10 May 2022 correcting the Czech language version of the Annex to Regulation (EU) No 1300/2014 on the technical specifications for interoperability relating to accessibility of the Union’s rail system for persons with disabilities and persons with reduced mobility

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.8.2022)

Sammendrag av innhold
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/721 av 10. mai 2022 om endring av den tsjekkiske språkversjonen av bilaget til kommisjonsforordning (EU) 1300/2014 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne vedrørende tilgjengelighet for personer med funksjonshemming og nedsatt bevegelighet i EUs jernbanesystem (forordningen) medfører en rettelse av den tsjekkiske utgave av vedlegget til forordningen kapittel 7 punkt 7.2.1.2.2 nr. 1 og nr. 2. Forordningen medfører for øvrig ingen enringer, og påvirker ikke de andre språkversjonene av forordningen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil ikke bli tatt inn i norsk rett. Endringsforordningen har ingen rettslige konsekvenser for Norge.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for norske myndigheter og private aktører.

Vurdering
Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 10. mai 2022.

Rettsakten følger EFTAs hurtiprosedyre og har ikke vært behandlet i SU Transport.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
10.05.2022
Anvendelsesdato i EU
31.05.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.08.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
23.09.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.09.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.09.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32022R0721
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro