Tillatelse til endring av spesifikasjonene for frøolje fra koriander som ny mat

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1319 av 9. august 2021 om godkjenning av endringer i spesifikasjonene for det nye næringsmiddelet korianderfrøolje fra Coriandrum sativum og endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1319 of 9 August 2021 authorising changes in the specifications of the novel food Coriander seed oil from Coriandrum sativum and amending Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 18.5.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.5.2022)

Sammendrag av innhold
Korianderfrøolje fra Coriandrum sativum er tidligere godkjent som ny mat under den gamle ny mat-forordningen (EF) nr. 258/97 for bruk i kosttilskudd. Korianderfrøolje fra Coriandrum sativum ble inkludert i unionslisten over ny mat, da denne ble etablert ved forordning (EU) 2017/2470.

Forordningen endrer spesifikasjonen for korianderfrøolje i unionslisten (vedlegg 2): Maksimumsverdien for syreverdien endres fra ≤ 2,5 mg KOH/g olje til ≤ 4 mg KOH/g olje, og fargebeskrivelsen endres fra ‘svak gulaktig farge’ til ‘gulaktig til brun farge’. Dette gjøres for å reflektere den naturlige variasjonen i farge og nivå av frie fettsyrer. Ettersom den økte syreverdien er sammenlignbar med andre spiselige oljer, har Europakommisjonen ikke ansett det nødvendig å be den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) om en risikovurdering.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabelt.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
08.07.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
09.08.2021
Anvendelsesdato i EU
30.08.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
08.12.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
29.04.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.04.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.04.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
02.05.2022
Anvendes fra i Norge
02.05.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R1319
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro