Tillatelse til heving av anrikingsgrensene for visse viner fra Tyskland og Ungarn

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsfororodning (EU) 2016/2147 av 7. desember 2016 om tillatelse til å heve anrikingsgrensene for vin som framstilles av druer som er høstet i 2016 i visse vindyrkingsregioner i Tyskland og i alle vindyrkingsregionene i Ungarn

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/2147 of 7 December 2016 authorising an increase of the limits for the enrichment of wine produced using the grapes harvested in 2016 in certain wine-growing regions of Germany and in all wine-growing regions of Hungary

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 24.5.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 31.1.2017)

Sammendrag av innhold
Forordningen skal følge "hurtigprosedyren".

Tyskland og Ungarn har med hjemmel i forordning (EU) nr. 1308/2013, vedlegg VIII del I punkt A.3 søkt om at grensen for økning av alkoholinnholdet i vin, forhøyes for som framstilles av druer som er høstet i 2016 i visse vindyrkingsregioner i Tyskland og i alle vindyrkingsregionene i Ungarn. Bakgrunnen for søknaden er at værforholdene i 2016 var usedvanlig ugunstige for druehøsten. Søknadene innvilges i denne forordningen. Forordningen "står på egne ben" og endrer verken forordning (EU) nr. 1308/2013 eller de ulike gjennomføringsforordningene om vin.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endring i forskrift 21. mars 2013 nr. 370 om vin (vinforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet kan ikke se at rettsakten vil medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning verken for norske virksomheter, forbrukere eller myndighetene sammenliknet med dagens rettstilstand.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert i Spesialutvalget for matområdet, der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet mener at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
07.12.2016
Anvendelsesdato i EU
11.12.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
28.03.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
05.05.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.05.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.05.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
24.05.2017
Anvendes fra i Norge
24.05.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R2147
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro