Tillatelse til import av visse fiskeprodukter for konsum fra Moldova

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/472/EU av 16. juli 2014 om endring av vedlegg II til vedtak 2006/766/EF om inkludering av Republiken Moldova i listen over fra hvilke tredjestater det kan importeres visse fiskerivarer beregnet til humant konsum

Commission Implementing Decision 2014/472/EU of 16 July 2014 amending Annex II to Decision 2006/766/EC as regards the inclusion of the Republic of Moldova in the list of third countries and territories from which imports of certain fishery products for human consumption are permitted

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 03.09.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

[Red. anm.: innlemmes i EØS-avtalen ved hasteprosedyre, dvs. uten vedtak i EØS-komiteen]

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 02.09.2014)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer kommisjonsvedtak 2006/766/EF om listen over hvilke tredjestater og områder hvor det er tillatt å importere toskallede muslinger og fiskerivarer fra. Formålet med listen er å sikre at import av varene oppfyller hygienekravene i Fellesskapet og derigjennom beskytte helsen til forbrukerne. Endringen skjer i listen over de tredjestater som det kan importeres fiskerivarer fra. Endringen gjelder Republiken Moldova som nå blir listeført for import av kaviar til EU.

Merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas ikke å få administrative eller økonomiske konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 16. april 2010 nr. 520 om fra hvilke tredjestater det kan importeres muslinger og fiskerivarer.

Vurdering
Republikken Moldova tilfredstiller de kriterier nevnt i forordning (EF) nr. 854/2004 for eksport av kaviar, og kan derfor garantere at deres produkt møter de sanitære forholdene fastsatt i EU og beskytter helsen til forbrukene. Mattilsynet anser derfor rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er gjeldende i norsk rett.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
16.07.2014
Anvendelsesdato i EU
07.08.2014
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
07.08.2014