Tillatelse til transport av kyllinger og høns ut av en restriksjonssone i Côtes d'Armor i Frankrike

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2011/111/EU av 18. februar 2011 om tillatelse til Frankrike i henhold til rådsdirektiv 92/66/EØF å transportere daggamle kyllinger og verpeklare høns ut av restriksjonssonen som er opprettet grunnet et utbrudd av Newcastle disease i departementet Côtes d'Armor

Commission Decision 2011/111/EU of 18 February 2011 authorising France, pursuant to Council Directive 92/66/EEC, to transport day-old chicks and ready-to-lay pullets outside the protection zone established due to an outbreak of Newcastle disease in the department of Côtes d’Armor
Siste nytt

Siste nytt

EØS-komitevedtak 10.2.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.2.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gir Frankrike tillatelse til transport av daggamle kyllinger og verpeklare høns ut av restriksjonssonen som, på grunn av et utbrudd av Newcastle Disease, er opprettet i departementet Côtes d'Armor.

Grunnet stor produksjon av daggamle kyllinger og verpeklare høns i dette området, gis Frankrike en særskilt tillatelse til å transportere slike dyr ut av restriksjonssonen. De generelle bestemmelsene om bekjempelsestiltak i direktiv 92/66/EØF tillater normalt bare transport innenfor restriksjonssonen.

Rettsakten stiller opp i detalj de krav franske myndigheter må innfri dersom fjørfe føres ut av sonen, herunder at mottakerbesetningen skal være under offentlig tilsyn i minst 21 dager etter mottaket. Det er videre en forutsetning at dyrene ikke transporteres til mottakerbesetninger utenfor Frankrikes grenser.

Merknader
Rettsakten er rettet mot Frankrike. Den får ingen praktiske konsekvenser for Norge, og krever ikke endring i norsk regelverk. Økonomiske og administrative konsekvenser: Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
18.02.2011
Anvendelsesdato i EU
11.03.2011

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 35, 23.6.2016, p. 438-439
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
11.11.2011
Vedtatt i EØS-komiteen
10.02.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.02.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.02.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
11.02.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011D0111
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro